• 1
  • 2
  • 3
11 Srpanj 2019
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinski načelnik e-mail: opcina.privlaka@vu.t-com.hr tel: 032/398-822 , fax:...
4 Srpanj 2019
IZGRADNJA PROMETNICE, PJEŠAČKE I BICIKLISTIČKE STAZE od stacionaže 0+000.00 do 1+261.46
21 Lipanj 2019
Dana 20. prosinca 2018. godine potpisan je Ugovor o financiranju Izgradnje dječjeg vrtića i parkirališta između Općine Privlaka i Agencije za...
28 Ožujak 2019
Općina Privlaka izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Privlaka (u...
9 Listopad 2018
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinsko vijeće Temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju...
9 Listopad 2018
Pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka
9 Listopad 2018
Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada
9 Kolovoz 2018
Od danas, dana 7. kolovoza do dana 11. rujna počinje rok za prijavu na LAG natječaj LAG-a BN za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih...

Pretraži

Obavijesti

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr
Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

KARTA OPĆINE PRIVLAKA