REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 035-01/21-01/02
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 28. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 25. stavak 1. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21), članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“ broj 132/21) te članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik donosi

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA OPĆINE PRIVLAKA

 

Članak 1.

Planom klasifikacijskih oznaka Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se klasifikacija prema upravnom području ili djelatnosti i klasifikacija prema obliku, a koje će se koristit u određivanju klasifikacijskih oznaka prilikom osnivanja predmeta, za pismena koja se pojavljuju u obavljanju poslova Općine Privlaka, kako slijedi:

 

Glavna grupa, grupa i podgrupa

Brojčana oznaka dosjea

Naziv upravnog područja ili djelatnosti i djelatnosti unutar podgrupe

0

 

DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA

00

 

DRŽAVA I DRUŠTVO

001

 

Strateško planiranje

001-01

01

Planiranja i strategije (općenito)

003

 

Državna imovina

003-01

01

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

003-02

01

Upravljanje trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

003-03

01

Registar državne imovine

003-04

01

Ostalo

004

 

Ljudska prava i temeljne slobode

004-01

01

Ostalo

006

 

Političke stranke

006-01

01

Političke stranke (općenito)

008

 

Informiranje

008-01

01

Pristup informacijama

008-02

01

Javno informiranje

008-03

01

Ostalo

009

 

Zaštita osobnih podataka

009-01

01

Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka

009-02

01

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

009-03

01

Ostalo

01

 

DRŽAVNO UREĐENJE

010

 

Grb, zastava i himna

010-01

01

Grb

010-02

01

Zastava

010-03

01

Ostalo

012

 

Izborni sustav

012-01

01

Registar birača

012-02

01

Provedba izbora

012-03

01

Financiranje političkih aktivnosti

012-04

01

Izborna promidžba

012-05

01

Ostalo

013

 

Referendum i drugi oblici sudjelovanja građana u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

013-01

01

Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana

013-02

01

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

02

 

TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA

024

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

024-01

01

Poslovi županija, gradova i općina

024-02

01

Ustrojstvo

024-03

01

Rad tijela

024-04

01

Izrada i donošenje akata

024-05

01

Ostalo

029

 

Radna tijela u sastavu javnopravnih tijela

029-01

01

Osnivanje povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela

029-02

01

Imenovanja unutarnjih i vanjskih stručnjaka

029-03

01

Imenovanja i razrješenja članova radnih skupina

029-04

01

Ostalo

03

 

UPRAVNO POSLOVANJE

030

 

Organizacija, metode i tehnike rada

030-01

01

Organizacija rada i radni procesi

034

 

Upravni postupak i upravni spor

034-01

01

Opći upravni postupak

034-02

01

Upravni spor

034-03

 

Usklađenje posebnih zakona sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak

034-04

01

Izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari

034-05

01

Izdavanje potvrda (općenito)

034-06

01

Ostalo

035

 

Uredsko poslovanje

035-01

01

Donošenje plana klasifikacijskih oznaka i plana brojčanih oznaka

035-02

 

Postupanje s pismenima

035-03

01

Evidencije

035-04

01

Obrasci

035-05

 

Oblik, sadržaj i način izrade pismena

035-06

01

Primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju

035-07

01

Ostalo

036

 

Upravljanje dokumentarnim gradivom

036-01

01

Čuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje, odabiranje, pretvorba, korištenje, izlučivanja dokumentarnog gradiva

036-02

01

Predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu

036-03

01

Ostalo

038

 

Pečati, žigovi i štambilji

038-01

01

Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom RH

038-02

01

Upotreba, čuvanje i uništavanje

038-03

01

Izrada štambilja

038-04

01

Ostalo

04

 

UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

040

 

Nadzor nad zakonitošću akata

040-01

01

Nadzor zakonitosti pojedinačnih i općih akata

040-03

01

Ostalo

041

 

Nadzor nad zakonitošću rada

041-01

01

Nadzor nad zakonitošću rada javnopravnih tijela, službenika u javnopravnim tijelima, uključujući nadzor zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

041-02

01

Ostalo

043

 

Upravna inspekcija

043-01

01

Poslovi inspekcijskog nadzora

043-02

01

Postupanje po prijavama

044

 

Ostali nadzori

044-01

01

Ostali nadzori

05

 

PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PERITUŽBE

050

 

Predstavke i pritužbe na rad javnopravnih tijela

050-01

01

Predstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva i udruga

052

 

Ostale predstavke i pritužbe

052-01

 

Ostale predstavke i pritužbe

053

 

Molbe i prijedlozi

053-01

01

Molbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima

06

 

ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA

060

 

ODLIKOVANJA

060-01

01

Postupak odlikovanja domaćih pravnih i fizičkih osoba

061

 

Javne nagrade i priznanja

061-01

01

Javne nagrade i priznanja za dostignuća u kulturi, umjetnosti i sportu

061-02

01

Druge javne nagrade i priznanja

07

 

VJERSKE ZAJEDNICE

070

 

Odnos države i vjerskih zajednica

070-01

01

Vjerske zajednice (općenito)

08

 

DUŽNOSNICI

081

 

Dužnosnicu u JLP(R)S regionalna samouprave

081-01

01

Prava i obveze dužnosnika u JLP(R)S

1

 

RAD I RADNI ODNOS

10

 

ZAPOŠLJAVANJE

100

 

Politika zapošljavanja

100-01

01

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

103

 

Usmjerenje u zanimanja

103-01

01

Ostalo

11

 

RADNI ODNOS

110

 

Zaposleni u javnom sektoru

110-01

01

Prava i obveze zaposlenih u javnom sektoru (općenito)

110-02

01

Registar zaposlenih

110-03

01

Evidencije zaposlenih

110-04

01

Ovlaštenja za potpisivanje

112

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

112-01

01

Radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme

112-02

01

Prijam u službu na određeno ili neodređeno vrijeme

112-03

01

Prestanak službe

112-04

01

Stavljanje na raspolaganje

112-05

01

Premještaji

112-06

01

Napredovanja

112-07

01

Ugovor o djelu

112-08

01

Ugovor o autorskom djelu

112-09

01

Dopunski rad

112-10

01

Ostalo

113

 

Radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja, obustave rada

113-01

01

Radno vrijeme

113-02

01

Odmori

113-03

01

Dopusti

113-04

01

Bolovanja

113-05

01

Obustave rada

113-06

01

Ostalo

114

 

Radni sporovi, materijalna i disciplinska odgovornost

114-01

01

Radni sporovi

114-02

01

Disciplinska odgovornost

114-03

01

Materijalna odgovornost i ostalo

115

 

Zaštita na radu

115-01

01

Zaštita na radu

115-02

01

Ozljeda na radu

115-03

01

Ostalo

116

 

Inspekcija rada

116-01

01

Inspekcijski poslovi u području rada

116-02

01

Inspekcijski poslovi iz područja zaštite na radu

116-03

01

Ostalo

117

 

Radni staž

117-01

01

Minuli rad

117-02

01

Ostalo

119

 

Upravljanje ljudskim potencijalima, ocjenjivanje i ostalo

119-01

01

Ocjenjivanje

12

 

PLAĆE

120

 

Stjecanje plaće

120-01

01

Utvrđivanje plaće

120-02

01

Dodaci na plaću

120-03

01

Ostalo

121

 

Ostala primanja po osnovi rada

121-01

01

Dnevnica

121-02

01

Naknada za prijevoz na posao i s posla

121-03

01

Naknada za topli obrok

121-04

01

Regres za godišnji odmor

121-05

01

Pomoć u slučaju smrti

121-06

01

Jubilarna nagrada

121-07

01

Otpremnina

121-08

01

Ostalo

13

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

130

 

Tečajevi, savjetovanja i stručna putovanja

130-01

01

Tečajevi, savjetovanja i seminari

130-02

01

Stručna putovanja

130-03

01

Ostalo

132

 

Vježbenici, pripravnici i stručna praksa

132-01

01

Stručno osposobljavanje

132-02

01

Stručna praksa

133

 

Državni, stručni i pravosudni ispit

133-01

01

Državni ispit

14

 

MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

140

 

Mirovinsko osiguranje

140-01

01

Ostalo

2

 

UNUTARNJI POSLOVI

20

 

NACIONALNA SIGURNOST- UNUTARNJI POSLOVI

200

 

Nacionalna sigurnost, unutarnji poslovi, osiguranja i ostalo

200-01

01

Poslovi informacijske sigurnosti

200-02

01

Osiguranje objekata i prostora

21

 

JAVNA SIGURNOST

210

 

Uprava policije

210-01

01

Ostalo

211

 

Sigurnost u prometu

211-01

01

Poslovi sigurnosti u prometu

211-02

01

Ostalo

23

 

OSTALI UNUTARNJI POSLOVI

230

 

Organizacija civilnog društva

230-01

01

Udruge (općenito)

230-02

01

Neprofitne organizacije

230-03

01

Ostalo

231

 

Javna okupljanja

231-01

01

Najave okupljanja

231-02

01

Osiguranja

231-03

01

Ostalo

24

 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

240

 

Civilna zaštita

240-01

01

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite

240-02

01

Stožeri civilne zaštite

240-03

01

Operativne snage sustava civilne zaštite

240-04

01

Popuna i mobilizacija

240-05

01

Obuka i vježbe

240-06

01

Ostalo

241

 

Uzbunjivanja i obavješćivanja

241-01

01

Sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje

242

 

Inspekcijski nadzor u području civilne zaštite

242-01

01

Nadzor

242-02

01

Inspekcijski poslovi

245

 

Zaštita od požara i eksplozija

245-01

01

Preventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija

245-02

01

Inspekcijski poslovi u području zaštite od požara

246

 

Zaštita i spašavanje

246-01

01

Sustav zaštite i spašavanja građana

25

 

VATROGASTVO

250

 

Ustrojavanje, osnivanje i rad vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica

250-01

01

Obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi

250-02

01

Suglasnost za imenovanje zapovjednika

254

 

Inspekcijski nadzor u sustavu vatrogastva

254-01

01

Inspekcijski nadzor

3

 

GOSPODARSTVO

30

 

GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA

300

 

Gospodarsko planiranje

300-01

01

Instrumenti i mjere gospodarske politike

302

 

Gospodarski razvoj

302-01

01

Razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

303

 

Gospodarska suradnja

303-01

01

Gospodarska suradnja u zemlji

306

 

Ekonomska politika

306-01

01

Programi

307

 

Tržište

307-01

01

Zaštita potrošača

31

 

INDUSTRIJA, RUDARSTVO, ZANATSTVO I PODUZETNIŠTVO

310

 

Industrija i rudarstvo

310-01

01

Industrija

310-02

01

Ostalo

311

 

Poduzetništvo, obrt i zadrugarstvo

311-01

01

Malo i srednje poduzetništvo

32

 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO,VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO,VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA TE STOČARSTVO

320

 

Poljoprivreda

320-01

01

Poljoprivredno zemljište

320-02

01

Ostalo

321

01

Šumarstvo

321-01

01

Šume i šumsko zemljišta

322

 

Veterinarstvo

322-01

01

Zaštita životinja

322-02

01

Veterinarske usluge

322-03

 

Veterinarska inspekcija

322-04

01

Ostalo

323

 

Lovstvo

323-01

01

Zaštita i korištenje divljači

325

 

Vodno gospodarstvo i zaštita mora

325-01

01

Zaštita od štetnog djelovanja voda

325-02

01

Upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenja

325-03

01

Navodnjavanje i meliorizacijska odvodnja

325-04

01

Suglasnost u vodnom gospodarstvu

325-05

01

Doprinosi i naknade u vodnom gospodarstvu

325-06

01

Ostalo

326

 

Stočarstvo

326-01

01

Programi razvoja stočarstva

326-02

01

Ostalo

33

 

TRGOVINA, OTKUP I OPSKRBA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

335

 

Ugostiteljstvo

335-01

01

Ugostiteljska djelatnost

34

 

PROMET I KOMUNIKACIJE

340

 

Cestovni promet

340-01

01

Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture

340-02

01

Autobusni i kamionski kolodvori

340-04

01

Sigurnost u cestovnom prometu

340-05

01

Ostalo

341

 

Željeznički promet

341-01

01

Sigurnost u željezničkom prometu

341-02

01

Ostalo

344

 

Elektroničke komunikacije i poštanske usluge

344-01

01

Poštanske usluge

344-02

01

Elektroničke komunikacije

35

 

PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

350

 

Prostorno uređenje

350-01

01

Strateški dokumenti prostornog uređenja

350-02

01

Prostorni planovi

350-03

01

Praćenje stanja u prostoru

350-04

01

Provedba prostornih planova

350-05

01

Uređenje građevinskog zemljišta i imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta

350-06

01

Nadzor iz područja uređenja građevinskog zemljišta

351

 

Zaštita okoliša

351-01

01

Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak

351-02

01

Studije utjecaja na okoliš

351-03

01

Mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama

351-04

01

Gospodarenje otpadom

351-05

01

Ostalo

352

 

Zaštita prirode

352-01

01

Zaštita i očuvanje prirode

36

 

GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, PROCIJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

361

 

Gradnja građevina i obnova

361-01

01

Gradnja građevina

361-02

01

Građevinska dozvola

361-03

01

Uporabna dozvola

361-04

01

Legalizacija bespravno sagrađenih objekata

361-05

01

Tehnički pregledi

361-06

01

Ostalo

363

 

Komunalni poslovi

363-01

01

Komunalne djelatnosti

363-02

01

Komunalna naknada

363-03

01

Komunalno redarstvo

363-04

01

Ostalo

364

 

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina

364-01

01

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina

365

 

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

365-01

 

Poslovi vezani uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu

365-02

 

Smanjenje emisije štetnih plinova

365-03

01

Energetska obnova zgrada

363-04

01

Ostalo

37

 

STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO ZBRINJAVANJE I STAMBENI ODNOSI

370

01

Stambena politika

370-01

01

Stanovi za službene potrebe

371

 

Stambeni odnosi

371-01

01

Stambeno zbrinjavanje

371-02

01

Natječaji

372

 

Poslovni prostor

372-01

01

Poslovni prostor koji koriste javnopravna tijela

372-02

01

Zakup poslovnog prostora

372-03

01

Natječaji

373

 

Reprezentativni objekti i objekti pod posebnom zaštitom

373-01

01

Restauriranje

373-02

01

Čuvanje i održavanje

373-03

01

Korištenje objekata pod posebnom zaštitom

373-04

01

Ostalo

38

 

GOSPODARSKA DOGAĐANJA, PROMIĐBA I MARKETING, TEHNOLOŠKI RAZVOJ, INTELEKUALNO VLASNIŠTVO, STANDARDI I TEHNIČKI NORMATIVI

382

 

Promidžba i marketing

382-01

 

Poslovi vezani uz promidžbu i marketing

39

 

ENERGETIKA

390

 

Istraživanja u području energetike

390-01

01

Istraživanja iz područja nafte i naftnih derivata

4

 

FINANCIJE

40

 

FINANCIJE (OPĆENITO)

400

 

Financijsko-planski dokumenti

400-01

01

Proračun

400-02

01

Financijski planovi

400-03

01

Periodični obračuni

400-04

01

Financijski izvještaji

400-05

01

Planovi nabave

400-06

01

Ostalo

401

 

Knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje

401-01

01

Računi

401-02

01

Predračuni

401-03

01

Ugovori o cesiji

401-04

01

Ostalo

402

 

Financiranje

402-01

01

Financiranje gospodarskih djelatnosti

402-02

01

Financiranje javnih potreba

402-03

01

Refundacije

402-04

01

Povrat

402-05

01

Sufinanciranje

402-06

01

Financiranje iz proračuna

402-07

01

Fondovi

402-08

01

Ostalo

403

 

Kreditiranje

403-01

01

Krediti

403-02

01

Jamstva

403-03

01

Potraživanja

403-04

01

Ostalo

406

 

Upravljanje imovinom i nabavljanje imovine

406-01

01

Javna nabava

406-02

01

Inventure

406-03

01

Upravljanje nekretninama i pokretninama

406-04

01

Ostalo

41

 

JAVNE FINANCIJE

410

 

Porezi i trošarine

410-01

01

Porez iz osobnog dohotka

410-02

01

Spomenička renta

410-03

01

Povrat poreza

410-04

01

Porez na promet nekretnina

410-05

01

Porez na dodanu vrijednost

410-06

01

Porezna kartica

410-07

01

Porez na korištenje javnih površina

410-08

01

Porez na dohodak

410-09

01

Ostalo

415

 

Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza

415-01

01

Naplaćivanje poreza

415-02

01

Naplaćivanje doprinosa

415-03

01

Naplaćivanje pristojbi

415-04

01

Ovrhe

415-05

01

Ostalo

42

 

JAVNI RASHODI

420

 

Regresi, premije i kompenzacije

420-01

01

Regresi

420-02

01

Premije

420-03

01

Kompenzacije

420-04

01

Ostalo

421

 

Donacije, subvencije i humanitarna pomoć

421-01

01

Donacije

421-02

01

Subvencije

421-03

01

Humanitarna pomoć

421-04

01

Ostalo

43

 

DOHOCI KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

432

 

Poslovanje korisnika proračuna

432-01

01

Procedure o blagajničkom poslovanju

432-02

01

Vođenje propisane evidencije

432-03

01

Kontrola i nadzor

44

 

FINANCIJSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

440

 

Devizno poslovanje

440-01

01

Ostalo

442

 

Financiranje programa i projekata iz Fondova EU

442-01

01

Upravljanje i kontrola korištenja sredstava

45

 

NOVČANI I KREDITNI SUSTAV

453

 

Poslovi osiguranja

453- 01

01

Osiguranje

47

 

KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

470

 

Financijski nadzor

470-01

01

Financijska revizija

470-02

01

Proračunski nadzor

470-03

01

Fiskalna odgovornost

470-04

01

Financijska inspekcija

470-05

01

Ostalo

5

 

ZDRAVSTVENO, SOCIJALNA ZAŠTITA, BRANITELJI, DEMOGRAFIJA I OBITELJ

50

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

500

 

Zdravstvena zaštita

500-01

01

Sustav zdravstvene zaštite i zdravstveno osiguranje

500-02

01

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

500-03

01

Ostalo

502

 

Prava iz zdravstvenog osiguranja

502-01

01

Pravo na zdravstvenu zaštitu

502-02

01

Pravo na novčanu naknadu

502-03

01

Ozljeda na radu

502-04

01

Profesionalna bolest

502-05

01

Ostalo

504

 

Incidentna i krizna zdravstvena stanja

504-01

01

Poslovi vezano uz krizna zdravstvena stanja

504-02

01

Mjere i preporuke za suzbijanja epidemija

504-03

01

Mjere i preporuke za suzbijanja pandemija

540-02

01

Vode za ljudsku potrošnju

540-03

01

Ostalo

543

 

Ostalo iz zdravstva

543-01

01

Obavljanje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije

543-02

01

Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

543-03

01

Ostalo

55

 

SOCIJALNA SKRB

550

 

Socijalna skrb (Općenito)

550-01

01

Planiranje potreba u području socijalne skrbi

550-02

01

Hrvatski crveni križ

550-03

01

Ostalo

551

 

Sustav socijalne skrbi i demografija

551-01

01

Novčane pomoći

551-02

01

Demografija

551-03

01

Ostalo

56

 

ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA,VOJNIH INVALIDA, I ŽRTAVA RATA

564

 

Spomen - obilježja

564-01

01

Grobovi i spomen-obilježja

6

 

OBRAZOVANJE,ZNANOST, KULTURA, SPORT I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

60

 

OBRAZOVANJE

601

 

Predškolski odgoj

601-01

01

Osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja

601-02

01

Ostalo

602

 

Osnovno, srednje i visoko školstvo

602-01

01

Osnovno obrazovanje

602-02

01

Srednje obrazovanje

602-03

01

Visokoškolsko obrazovanje

604

 

Stipendiranje

604-01

01

Dodjela stipendija i kredita

61

 

KULTURA

610

 

Manifestacije i komemoracije

610-01

01

Kulturne manifestacije

610-02

01

Komemoracije i žalosti

610-03

01

Obilježavanje obljetnica i prigodnih datuma

612

 

Zaštita kulturne baštine

612-01

01

Podizanje spomenika povijesnim događajima i osobama

612-02

01

Zaštita i obrada arhivskog gradiva koje predstavlja kulturnu baštinu

612-03

01

Zaštita spomenika kulture

612-05

01

Financiranje programa zaštite kulturne baštine

612-07

01

Ostalo

62

 

SPORT

622

 

Sport (Općenito)

620-01

01

Sport

65

 

INFORMATIKA I DIGITALNO DRUŠTVO

650

 

Informatika

650-01

01

Informatička oprema

7

 

PRAVOSUĐE

70

 

POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE

701

 

Odvjetništvo i pravna pomoć

701-01

01

Odvjetništvo

74

 

OSTALO IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA

740

 

Pravosudni sustav (općenito)

740-01

01

Nasljeđivanje

740-02

01

Upis u sudski registar

740-03

01

Ostalo

8

 

OBRANA

80

 

VOJNA OBVEZA

802

 

Dužnosti i pravo građana u obrani

802-01

01

Vojna obveza

9

 

VANJSKI I EUROPSKI POSLOVI, REGIONALNI RAZVOJ, GEODETSKI I KATASTARSKI POSLOVI, FONDOVI

EUROPSKE UNIJE I OSTALI POSLOVI

90

 

EUROPSKI POSLOVI

900

 

Sudjelovanje RH u radu tijela EU

900-01

01

Suradnja i koordinacija javnopravnih tijela u poslovima povezanim s EU

901

 

Korištenje sredstava EU

901-01

01

Strateški i operativni dokumenti i programi za korištenje sredstava EU

901-02

01

Ostalo

93

 

GEODETSKO - KATASTARSKI POSLOVI

931

 

Geodetska izmjera

931-01

01

Državne karte

931-02

01

Planovi i karte za posebne potrebe

931-03

01

Ostalo

932

 

Katastar zemljišta

932-01

01

Katastarske teritorijalne jedinice

932-03

01

Izrada geodetskih elaborata

932-04

01

Ostalo

936

 

Registar poslovnih jedinica

936-01

01

Ostalo

938

 

Čuvanje i korištenje podataka

938-01

01

Izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka državne izmjere

938-02

01

Izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika katastra nekretnina

938-03

01

Izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika registra prostornih jedinica

938-04

01

Ostalo

939

 

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka

939-01

01

Poslovi vezani uz NIPP

94

 

IMOVINSKO- PRAVNI POSLOVI

940

 

Imovina u državnom vlasništvu i vlasništvu JLP(R)S

940-01

01

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa stambenih zgrada

940-02

01

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa poljoprivrednog zemljišta

940-03

01

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa šumskog zemljišta

940-04

01

Uknjižba prava vlasništva

940-05

01

Postupci podjele imovine

940-06

01

Prava i obveze JLP(R)S zbog područnih promjena

940-07

01

Ostalo

941

 

Poljoprivredno pravne mjere

941-01

01

Poljoprivredna strategija

941-02

01

Komasacija

941-03

01

Ostalo

943

 

Izvlaštenja

943-01

01

Utvrđivanje javnog interesa

943-02

01

Pismo namjere

943-03

01

Ostalo

945

 

Imovinsko pravni poslovi u vezi s poljoprivrednim zemljištem

945-01

01

Prijenos u državno vlasništvo

945-02

01

Prenamjena poljoprivrednog zemljišta

945-03

01

Ostalo

946

 

Imovinsko pravni poslovi u vezi sa šumama i šumskim zemljištem

946-01

01

Uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu države

947-02

01

Ostalo

95

 

STATISTIKA

950

 

Organizacija i metode

950-01

01

Statistička istraživanja

950-02

01

Ostalo

953

 

Demografska i društvena statistika

953-01

01

Popis stanovništva

953-02

01

Statistika tržišta rada

953-03

01

Socijalne zaštite

953-04

01

Ostalo

958

 

Ostale statistike

958-01

01

Ostale statistike

97

 

EUROPSKA UNIJA

970

 

Europska unija

970-01

01

Članstvo EU

970-02

01

Projekti

970-03

01

Projektno financiranje

970-04

01

Ostalo

972

 

Strateško planiranje regionalnog razvoja

972-01

01

Strategija regionalnog razvoja

972-02

01

Županijske razvojne strategije

972-03

01

Lokalne razvojne strategije

972-04

01

Ostalo

99

 

OSTALO

990

 

Ostalo

990-01

01

Djelatnosti koje se prema sadržaju ne mogu uvrstiti u podgrupe 000 do 989

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić