REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 035-01/21-01/03
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 28. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 27. stavka 5. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21) te članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik donosi

PLAN BROJČANIH OZNAKA USTROJSTVENIH JEDINICA I SLUŽBENIH OSOBA OPĆINE PRIVLAKA

 

Članak 1.

Općina Privlaka koristit će u svom uredskom poslovanju novu brojčanu oznaku 2196-22, sukladno odredbama Ministarstva pravosuđa i uprave o uspostavljanju informacijskog sustava e-Popis brojčanih oznaka.

Članka 2.

Brojčane oznake ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Privlaka određuju se sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Privlaka kako slijedi:

2196-22-01 - Jedinstveni upravni odjel

2196-22-02 - Općinski načelnik

2196-22-03 - Općinsko vijeće

Članak 3.

Ovaj Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Privlaka stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić