Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/14-01/03
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 02. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 15. Stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 15. i 47. Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11 i 18/12), te članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Privlaka koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova načelnik Općine Privlaka, dana 02. prosinca 2014.g., donosi

ODLUKU

o objavi prikupljanja ponuda za poslove redovnog održavanja i zaštite

nerazvrstane ceste- Prometnice bez suvremenog kolničkog zastora na području Općine Privlaka

Članak 1.

Objavljuje se prikupljanje ponuda za održavanje nerazvrstanom cestom- Prometnica bez suvremenog kolničkog zastora na području Općine Privlaka, k.o. Privlaka na sljedećim k.č. 2453, 3454, 2477, 2369/6, 2476, 2369/4, 2306/2, 2455, 2411, 2369/2, 2412, 2410, dio 529, 2308/2, 2459 i 2460 (dalje u tekstu: nerazvrstana cesta).

Članak 2.

Prikupljanje ponuda za dodjelu komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstane ceste obavit će se objavom poziva na dostavu ponuda na oglasnoj ploči i na službenoj internet stranici Općine Privlaka, te dostavom na najmanje 3 (tri) ponuditelja, sukladno odredbama Odluke Općinskog vijeća o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (Klasa: 021-05/14-01/07, URBROJ: 2188/09-01-14-2).

Članak 3.

 Naziv i adresa naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808.

Članak 4.

Predmet javnog prikupljanja su poslovi održavanja i zaštite nerazvrstane ceste- Prometnice bez suvremenog kolničkog zastora na području Općine Privlaka, k.o. Privlaka na sljedećim k.č. 2453, 3454, 2477, 2369/6, 2476, 2369/4, 2306/2, 2455, 2411, 2369/2, 2412, 2410, dio 529, 2308/2, 2459 i 2460.

Vrsta i opseg poslova specificirani su u Pozivu na dostavu ponuda, a utvrđuju se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koji svake godine donosi Općinsko vijeće Općine Privlaka.

Članak 5.

Imenuje se povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda za poslove redovnog održavanja i zaštite nerazvrstane ceste-Prometnice bez suvremenog kolničkog zastora:

1. Branka Šarić

2. Krunoslav Grgurovac

3. Martina Prakaturović

Članak 6.

Ugovor za radove iz članka 1. Ove Odluke zaključit će se s najpovoljnijim ponuditeljem na vrijeme od 4 (četiri) godine od potpisivanja ugovora, a po donošenju Odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova redovnog održavanja i zaštite predmetne nerazvrstane ceste na području Općine Privlaka.

Članak 7.

Dokumentaciju za prikupljanje ponuda zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti, od dana objave Poziva: na internet stranicama Općine Privlaka, te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, svaki radni dan od 8 do 15 sati.

Članak 8.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA PRIVLAKA, Faličevci 7, 32251 Privlaka

s naznakom:

PONUDA ZA“REDOVNO ODRŽAVANJE I ZAŠTITU NERAZVRSTANE

CESTE- PROMETNICE BEZ SUVREMENOG KOLNIČKOG ZASTORA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA“ – NE OTVARAJ,

te s naznačenom adresom ponuditelja.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim web stranicama Općine Privlaka.

Načelnik Općine Privlaka

Darko Galić

PREUZMI DOKUMENT!

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun