Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Projekt „Ojačaj svoj radni potencijal III“ je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III

Naziv projekta: Ojačaj svoj radni potencijal III

Nositelj projekta: Općina Privlaka

Partneri na projektu:
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci
• Hrvatski zavod za socijalni rad, PU Vinkovci

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća zapošljavanje 15 žena, pripadnica teško zapošljive skupine osoba, na razdoblje od 6 mjeseci, koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života 90 korisnika (starijih i/ili nemoćnih osoba) s područja Općine Privlaka, kroz pružanje usluga potpore i podrške kao što su obavljanje kućanskih poslova (spremanje kuće, donošenje ogrjeva i dr.), nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Osim zapošljavanja pripadnica teško zapošljive skupine osoba i brige o starijim i nemoćnim osobama Projekt obuhvaća i aktivnosti nabave osnovnih higijenskih potrepština za korisnike Projekta te promidžbu i vidljivost Projekta, koja obuhvaća izradu promotivnih materijala, objave članaka u lokalnim/regionalnim tiskanim medijima ili portalima, objava na web stranici te će se na kraju održat završna konferencija.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj je zaposliti 15 žena pripadnica ciljne skupine niže razine obrazovanja na području Općine Privlaka na poslovima brige za 90 starijih i nemoćnih osoba. Projektnim aktivnostima će se ciljnoj skupini osnažiti i unaprijediti radni potencijal i pristup tržištu rada te im osigurati osjećaj veće vrijednosti kroz zaposlenje, a krajnjim korisnicima omogućiti socijalno uključenje i podizanje razine kvalitete života.

U okviru projekta 15 žene će osnažiti i unaprijediti svoj radni potencijal kroz zapošljavanje u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te steći vrijedno iskustvo koji će utjecati na njihovo veće samopouzdanje, osjećaj korisnosti i bolju motivaciju za traženjem posla. Stoga, po završetku radnog odnosa, njihova zapošljivost bit će povećana, a samim time i mogućnost za ostanak na tržištu rada. Budući da su nezaposlene žene i prije sudjelovale na ovakvim Projektima, postoji interes za njihovim uključivanjem u ovom Projektu, ali i budućim projektima. Rezultati Projekta utjecat će i na ostale nezaposlene osobe u zajednici u cilju poticanja njihove aktivacije, a posebice promicanja zapošljavanja i ostalih žena koje nisu pripadnice ciljne skupine Projekta. Osim očekivanih rezultata Projekta za ciljnu skupinu, Projekt će uvelike utjecati i na krajnje korisnike. Starijim i nemoćnim osobama će se pružiti međuljudska interakcija, aktiviranje u socijalnim aktivnostima izvan kućanstva te im tako utjecati na poboljšanje kvalitete života i razine socijalizacije čak i nakon završetka projekta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 738.558,00 kuna.

Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 738.558,00 kuna, koja su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta:

8 mjeseci, odnosno od  20. prosinca 2022. godine do 20. kolovoza 2023. godine.

Kontakt osobe za više informacija:  

Tihana Čopčić-voditeljica projekta

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/23-01/01
URBROJ: 2196-22-01-23-1

Privlaka, 17. siječnja 2023. godine

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37) od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., za projekt “Ojačaj svoj radni potencijal - III“ Kodni broj: UP.02.1.1.16 od 20. prosinca 2022. godine. a u skladu s člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIVLAKA

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 2196-22-02-23-1

Privlaka, 17. siječnja 2023. godine

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37) od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., za projekt “Ojačaj svoj radni potencijal - III“ Kodni broj: UP.02.1.1.16 od 20. prosinca 2022. godine te članka 45. Statuta Općine Privlaka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20, 04/21), Općinski načelnik Općine Privlaka, objavljuje

 
OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, projekt „ZAŽELI – faza III”– program zapošljavanja žena “Ojačaj svoj radni potencijal III”  u Općini Privlaka, na radno mjesto

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun