Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 2196-22-02-23-1

Privlaka, 17. siječnja 2023. godine

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37) od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., za projekt “Ojačaj svoj radni potencijal - III“ Kodni broj: UP.02.1.1.16 od 20. prosinca 2022. godine te članka 45. Statuta Općine Privlaka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20, 04/21), Općinski načelnik Općine Privlaka, objavljuje

 
OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, projekt „ZAŽELI – faza III”– program zapošljavanja žena “Ojačaj svoj radni potencijal III”  u Općini Privlaka, na radno mjesto

1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM- 15 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme - 6 mjeseci
 
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 
4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Općine Privlaka
 
5. Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (spremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi),
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć pri odlasku u šetnju,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova.
 1. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s prednosti zapošljavanja za:
 • žene starije od 50 godina (dokaz: osobna iskaznica),
 • žene s invaliditetom (dokaz: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještaćenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Htvatski registar osoba s invaliditetom),
 • žrtve trgovanja ljudima (dokaz: uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima),
 • žrtve obiteljskog nasilja (dokaz: uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja),
 • azilantice (dokaz: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP),
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (dokaz: rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji),
 • liječene ovisnice o drogama, (dokaz: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama),
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjesec (dokaz: potvda o otpuštanju),
 • pripadnice romske nacionalne manjine (dokaz: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini),
 • beskućnice (dokaz: rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica),
 • majke s troje i više malodobne djece (dokaz: rodni listovi djece) i samohrane majke (dokaz: potvrda ili drugi dokument iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).
 1. Uz obrazac prijave (koji se može preuzeti na internet stranici Općine Privlaka ili u Općini Privlaka) kandidatkinje su dužne priložiti:
 1. životopis,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. presliku dokaza o završenoj školi,
 4. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje  da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa),
 5. presliku e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka, putem pošte ili osobno , u roku od 8 (osam) dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj  „ZAŽELI-faza III“ – Općina Privlaka - program zapošljavanja žena.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun