Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

Privlaka, 25. siječnja 2023. godine

 

OBAVIJEST UZ OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI OBAVLJANJA PRIVREMENIH POSLOVA U SKLOPU EU PROJEKTA OJAČAJ SVOJ RADNI POTENCIJAL –III, Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III

Dana 17. siječnja 2023. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Otok, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka na radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja ugovorenog EU projekta „Ojačaj svoj radni potencijal - III“, Poziv Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III te se daju obavijesti i upute kandidatima:

 1. OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

VIŠI STRUČNI SURADNIK – voditelj projekta

Opis privremenih poslova:

 • organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta
 • održavanje i praćenje svih projektnih aktivnosti
 • suradnja, izvještavanje i komunikacija sa svim sudionicima projekta
 • promocija projekta u medijima
 • kontrola rada zaposlenih žena
 • osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva
 • sastavljanje izvještaja
 • praćenje financijskih transakcija.

 

Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10), plaću službenika i namještenika u upravnim odjelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/20) za radno mjesto Višeg stručnog suradnika– voditelja projekta,  propisan je koeficijent 1,80, dok je osnovica utvrđena Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 24/22) te iznosi 4.529,56 kuna.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 2. Upute za prijavitelje Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III – UP.02.1.1.16
 3. Upute za korisnike sredstava- Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.
 4. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/2021).

 

 1. PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI – PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.

Postupak testiranja i intervjua provesti će Povjerenstvo za provedbu oglasa.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Općine Privlaka.

U Listi kandidata prijavljenih na oglas bit će navedeni inicijali kandidata s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatražena osobna iskaznica radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, neće moći pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pisana provjera traje 60 minuta.

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

➢ koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

➢ koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

➢ napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,

➢ razgovarati s ostalim kandidatima,

➢ niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila, bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat Povjerenstvo neće bodovati.

Nakon navedene provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun