Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

OPĆINA PRIVLAKA
FALIČEVCI 7
32251 PRIVLAKA
OIB: 73133958808

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
KOMUNALNE OPREME
(KONTEJNERA, KANTI, KOMPOSTERA I SPREMNIKA ZA SKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA)
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVEMV-01/15
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Privlaka, siječanj 2015.

Na temelju članka 25. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14) Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808 objavljuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu komunalne opreme, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI

1.1. Javni naručitelj

Naziv : OPĆINA PRIVLAKA

Sjedište: FALIČEVCI 7, 32251 PRIVLAKA

Telefon: 032/398-822

adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr

MB: 02555018

OIB: 73133958808

1.2. Osobe zadužene za komunikaciju

Tehnički dio dokumentacije: Branka Šarić

Broj telefona: 032/398-822

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravni dio dokumentacije: Branka Šarić

Broj telefona: 032/398-822

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1.3. Evidencijski broj nabave:MV-01/15

 

1.4. Popis gospodarskih subjekata u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14):

Nema gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 90/11, 83/13 i 143/13).

1.5.Vrsta postupka

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

  1. 1.6.Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 543.900,00kuna bez PDV-a.

  1. 1.7.Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Ugovor o javnoj nabavi robe.

  1. 1.8. navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe s najpovoljnijim Ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije za nadmetanje.

  1. 1.9.navod sklapa li se elektronička dražba

Ne provodi se elektronička dražba, te nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

1.10. Planirana/osigurana sredstva za nabavu

Naručitelj je započeo ovaj postupak s namjerom da na vrijeme provede postupak javne nabave. Dio financijskih sredstava je osiguran temeljem Odluke iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme- kontejnera, kanti, kompostera i spremnika za skupljanje komunalnog otpada na području Općine Privlaka, KLASA: 351-04/14-02/567, URBROJ: 563-02-2/251-14-2 od 13. listopada 2014.g., u iznosu sufinanciranja od 80%, a preostali dio iz proračuna Općine Privlaka.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave  

Predmet nabave je NABAVA KOMUNALNE OPREME – kontejnera, kanti, kompostera i spremnika za skupljanje komunalnog otpada na području Općine Privlaka.

CPV oznaka: 44613700-7 (Posude za otpad)

 

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponude se podnose isključivo za cjelokupan predmet nabave.

2.3. Količina predmeta nabave

Točne količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku (Obrazac 4.) koja je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

2.4. Tehnička specifikacija

Ponuđeni predmet nabave mora imati tehnička obilježja navedena u Specifikaciji tehničkih karakteristika (Obrazac 9.)

Ponuditelj je obvezan Obrasce koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom i dostaviti uz ponudu. Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da upiše marku/tip ponuđene komunalne opreme i ispuni sve stavke u stupcu „Nudi se“ tako da se po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“ odnosno za stavke specifikacije koje su određene min. ili max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „opis“ upisati ponuđenu vrijednost.

Za ponuđeni predmet nabave Ponuditelj je obvezan dati garanciju od 12 mjeseciod isporuke. Garantni rok upisuje se u navedene Obrasce. Garantni list na razdoblje cjelokupnog garantnog roka Ponuditelj je dužan dostaviti Naručitelju prilikom primopredaje komunalne opreme.

Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti i katalog, brošuru ili drugi dokument u kojem su navedena tehnička obilježja ponuđenog predmeta nabave, koja moraju odgovarati uvjetima određenim u obrascu Specifikacija tehničkih karakteristika, na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ako Javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz stavka 3. točke 1. članka 81 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14), on ne smije odbiti ponudu na temelju toga što ponuđena roba nije u skladu sa specifikacijama na koje je uputio, ukoliko Ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način Javnom naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama.

Uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije se formuliraju ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Dodatku IV. Zakona, pri čemu svaka uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«.

Komunalna oprema koja je predmet nabave mora biti nova (godina proizvodnje 2013. ili 2014.), nekorištena i u ispravnom stanju.

Ponuđena komunalna oprema mora u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.

 

2.5.Troškovnik

Troškovnik (Obrazac 4.) čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno u Troškovniku. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prilikom popunjavanja Troškovnika Ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke. Cijene stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u kunama, bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijena stavki (cijena ponude) izražava se bez PDV, a iznos poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s PDV-om se zasebno iskazuju.

U slučaju nuđenja „jednakovrijednog“ proizvoda Ponuditelj je obvezan u predmetnoj poziciji troškovnika (Opis stavke predmeta nabave) upisati karakteristike ponuđenog proizvoda.

2.6. Mjesto isporuke

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, premaINCOTERMS-u

2.7. Rok isporuke

Rok isporuke ukupne količine predmeta nabave je 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.

Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.

Za svaki dan zakašnjenja sa isporukom predmeta nabave plaćaju se penali. U slučaju da Ponuditelj ne isporuči opremu Naručitelju u ugovorenom roku Ponuditelj plaća penale, i to 5‰ od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja sa isporukom, a najviše do 10 % ukupne vrijednosti ugovora s PDV-om.

Ukoliko se obračunavaju penali, Naručitelj ima pravo iste prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene ili aktiviranjem jamstva.

Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od strane predstavnika Naručitelja i odabranog Ponuditelja.

 

3. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU    

KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE

(Članak 67. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14))

  

Javni naručitelj obvezan je isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave:

3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

3.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1. ove Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg Natjecatelja, Ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti tu potvrdu, a radi provjere okolnosti iz točke 3.1. Javni naručitelj može od Ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1., ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1. Dokumentacije za nadmetanje.

U slučaju Zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.1, 3.2. i 3.3. utvrđuju se za sve članove Zajednice pojedinačno.

4. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST

Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu. Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost te minimalne razine financijske, tehničke i stručne sposobnosti kako slijedi:

4.1. Pravna i poslovna sposobnost Ponuditelja (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost)

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta Ponuditelja koji je u vezi s predmetom nabave(sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi).

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta Ponuditelja, Ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

4.1.2.Potvrda da je Ponuditelj proizvođač robe koja je predmet nabave ili ovlašteni distributer ili zastupnik za RH robe koja je predmet nabave

U slučaju Zajednice ponuditelja svi članovi Zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1.1.

4.2. Tehnička i stručna sposobnost

Ponuditelja dokazuje tehničku i stručnu sposobnost slijedećim dokazima:

4.2.1.Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane (Obrazac 10.). Ako je druga ugovorna strana Naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od Naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalna razina sposobnosti:

Smatra se da je Ponuditelj dokazao sposobnost ukoliko je zbroj iznosa dostavljenih potvrda (najmanje jedna potvrda) o urednoj isporuci robe jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave. Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti Naručitelj se osigurava da će Ponuditelj biti tehnički i stručno sposoban isporučiti predmet nabave u sukladnosti s traženim tehničkim zahtjevima i rokovima, te Ponuditelj dokazuje primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će Ponuditelj (ukoliko bude izabran) isporučiti robu kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno.

4.2.2. Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura ili drugi dokument isključivo na hrvatskom ili engleskom jeziku) za komunalnu opremu koja je predmet nabave, iz kojih je vidljivo da ponuđena roba/oprema odgovara uvjetima određenim u obrascu 9. Specifikacija tehničkih karakteristika iz ove Dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno napisana sva tehnička obilježja tražena navedenim Specifikacijama i priložene fotografije ponuđene komunalne opreme.

4.2.3. Za komunalnu opremuuz ponudu obvezno se dostavlja potvrda o sukladnosti s normom - za PEHD kante: EN 840-1, EN-840-5, EN-840-6, a za PEHD kontejnere su EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6 ili „jednakovrijedna“.

Članovi Zajednice ponuditelja zajednički (kumulativno) dokazuju sposobnost iz toč.4.2.

4.3. Financijska sposobnost Ponuditelja (uvjeti financijske sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost)

4.3.1. Ponuditelj treba dokazati financijsku sposobnost dostavom dokumenta izdanog od bankarskih ili drugih financijskih institucija u kojima gospodarski subjekt ima otvoren/e račun/e kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2 ili SOL-2)iz kojeg je vidljivo da u proteklih šest mjeseci nije bio u blokadi (niti jedan dan) te da nema evidentiranih nepodmirenih naloga za čije izvršenje ponuditelj nema pokriće na računu. Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora dostaviti popis svih računa izdanih od strane banaka kod kojih ponuditelj ima otvorene račune. Kod zatvorenih računa nije potrebno dostaviti dokument o solventnosti. (sukladno članku 71. Zakona o javnoj nabavi).

5. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA I PROVJERA PONUDITELJA

5.1. Pravila dostavljanja dokumenata

Svi dokazi i dokumenti koji se prilažu u ponudi, a navedeni su u točki 3. i točki 4. ove dokumentacije mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, sukladno članku 75. Zakona o javnoj nabavi, izuzev jamstva banke iz točke 8.3.1. ove Dokumentacije koja se dostavlja u izvorniku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

5.2. Provjera Ponuditelja

Prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg Ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Za potrebe dostavljanja dokumenata daje se primjereni rok od 10 dana od dana dostave zahtjeva.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je Naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Javni naručitelj, Naručitelj će isključiti takvog Ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju Naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu Ponuditelja kojeg je isključio odnosno Ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg Ponuditelja da dostavi traženo.

6.         ODREDBE O PONUDI

6.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati slijedeće dokumente ovim redoslijedom:

1. Obrazac 8. Sadržaj ponude sa popisom dokumenata i ostalih priloga ponude (sa oznakama stranica za tražene dokumente i priloge),

2. Obrazac 1. Ponudbeni list, popunjen i potpisan,

3. Obrazac 2. u slučaju postojanja podizvoditelja,

4. Obrazac 3. u slučaju Zajednice ponuditelja,

5. dokumente kojima Ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja sukladno točki 3. ove Dokumentacije za nadmetanje (Obrazac 5, potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga)

6. tražene dokaze sposobnosti koje je Naručitelj odredio u točki 4. Dokumentacije za nadmetanje

(Obrazac 10.)

7. Obrazac 4. Troškovnik, popunjen i potpisan,

8. jamstvo za ozbiljnost ponude,

9. izjave iz Dokumentacije za nadmetanje (Obrazac 6, Obrazac 7),

10. Obrazac 9. Specifikacija tehničkih karakteristika,

11. Ponuda pohranjena na mediju za pohranu podataka (CD ili DVD), uložena u PVC fascikl, uvezano u ponudi

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor podizvoditeljima, tada Obrazac 2 Dokumentacije za nadmetanje čini sastavni dio Ponudbenog lista.

U slučaju Zajednice ponuditelja Ponudbeni list čine Obrazac 1. i Obrazac 3. Dokumentacije za nadmetanje.

Priloženi Obrasci uz Ponudu moraju sadržajno biti u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje.

6.2. Način izrade ponude

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije za nadmetanje. Pri izradi ponude Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije za nadmetanje. U roku za dostavu ponude Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Ponuda se izrađuje u jednom izvornom primjerku, u papirnatom obliku na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, i to jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom sa utisnutim žigom Ponuditelja. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su katalozi i sl. koji ne mogu biti uvezani Ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude nije dozvoljeno bušiti, već se uvezuje u ponudu tako da se isto stavlja u plastičnu foliju koja se na vrhu zatvori na način da se onemogući vađenje, a plastična folija se zajedno s ostalim dokazima uvezuje u ponudu.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova Ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda se počinje numerirati od prve početne stranice.

Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), Ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom Ponuditelja.

7.         OSTALE UPUTE O PONUDI

7.1. Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naručitelja:

OPĆINA PRIVLAKA, FALIČEVCI 7, 32251 PRIVLAKA

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Naručitelja:

­- naziv i adresa Ponuditelja,

- naziv predmeta nabave:NABAVA KOMUNALNE OPREME – kontejnera, kanti, kompostera i spremnika za skupljanje komunalnog otpada na području Općine Privlaka.

- naznaka »NE OTVARAJ«.

7.2.Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća Ponuditelju.

7.3. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem

Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem.

7.4. Način određivanja cijene ponude

Jedinične cijene ponuđene komunalne opreme i ukupna cijena ponude su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, davanja i popusti potrebni za isporuku opreme sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Ako Ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno, sukladno članku 10. stavku 6. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine br.10/2012)

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Cijena ponude izražava se u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku.

7.6. Kriterij za odabir ponude

Najniža cijena ponude koja ispunjava sve zahtjeve i uvjete navedene u Dokumentaciji za nadmetanje, u skladu s člankom 82. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi.

7.7. Jezik i pismo

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je izvorni dokaz u ponudi na stranom jeziku, uz njega je potrebno priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

Iznimno, ako su izvorni dokazi iz točke 4.2.2. Dokumentacije za nadmetanje na engleskom jeziku, tada prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik nije potreban.

7.8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od Ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi.

7.9. Ostale napomene

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti ispunjenu i potpisanu Izjavu o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje na Obrascima broj 6 i 7 iz ove Dokumentacije za nadmetanje.

8. OSTALE ODREDBE

8.1. Zajednica ponuditelja

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. Naručitelj smije poslije odabira od Zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. Odgovornost Ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

U slučaju Zajednice ponuditelja Ponudbeni list čine Obrazac 1 i Obrazac 3 Dokumentacije za nadmetanje.

Ukoliko ponudu podnosi Zajednica ponuditelja, svaki član Zajednice obvezan je u ponudi dostaviti dokaze i dokumente tražene u točkama 3.1., 3.2. i 4.1.1. Dokumentacije za nadmetanje.

Članovi Zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnosti iz točke 4.2. Dokumentacije za nadmetanje.

8.2. Podizvoditelj

8.2.1. Naručitelj ne zahtijeva od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podizvoditelje niti ih u tome ograničava.

8.2.2. Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja,

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

8.2.3. Ako je odabrani Ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz točke 8.2.2. moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

8.2.4. Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge.

8.2.5. Odabrani Ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

8.2.6. Odabrani Ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

– promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

8.2.7. Uz zahtjev iz točke 8.2.6. podtočki 1. i 3., odabrani Ponuditelj mora javnom Naručitelju dostaviti podatke iz točke 8.2.2. za novog podizvoditelja.

8.2.8. Naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz točke 8.2.6., od odabranog Ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:

– uvjete iz članka 67. i članka 68. Zakona o javnoj nabavi ako su u postupku javne nabave oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje,

– uvjete iz članka 71. i članka 72. Zakona o javnoj nabavi ako se odabrani Ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja,

– posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je primjenjivo.

8.2.9. Iznimno, ako zbog opravdanih razloga vezanih za specifične uvjete izvršenja ugovora o javnoj nabavi odredba točke 8.2.4. nije primjenjiva, Javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji za nadmetanje navesti da nema obvezu neposrednog plaćanja podizvoditelju.

8.2.10. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog Ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

8.3. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Naručitelj traži od Ponuditelja slijedeće vrste jamstva:

8.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude (Naručitelj određuje u apsolutnom iznosu do 5% procijenjene vrijednosti nabave) i iznosi 25.000,00kuna

2. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

3. Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude Javni naručitelj odredio, Ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na IBAN Naručitelja: HR7223400091858300004, s pozivom na broj 7242-OIB ponuditelja, model HR 68 uz naznaku svrhe: „jamstvo za ozbiljnost ponude, MV-01/15. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.

4. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu Ponuditelju se daje primjereni rok.

5. Javni naručitelj obvezan je vratiti Ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. Zakona o javnoj nabavi.

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:

            a. odustajanje Ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

            b. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točka 3. Zakona o javnoj

nabavi,

c. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi,

            d. odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi

            e. nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se bezuvjetna bankarska garancija za ozbiljnost ponude (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“). Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se uvezano u ponudi.

Naručitelj će odbiti ponudu Ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, sukladno članku 93. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun Ponuditelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz ove Dokumentacije, a u korist korisnika jamstva OPĆINA PRIVLAKA, Faličevci 7 , 32251 Privlaka.Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se Ponuditelju sukladno članku 77. stavak 6. Zakona.

8.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora odabrani Ponuditelj, s kojim će biti sklopljen ugovor, dostavlja prilikom potpisa ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku garancije banke.

Garancija banke mora biti bezuvjetna „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om.

Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora predaje se prilikom potpisa ugovora sa rokom valjanosti 60 dana od isteka ugovora.

Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.

8.4. Datum, vrijeme, mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja

Krajnji rok za dostavu ponuda je:

20. veljače 2015.godine, do 11sati.

  • Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u sjedištu Naručitelja, na adresi: Općina Privlaka,

Faličevci 7, 32251 Privlaka.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici Javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici Ponuditelja uz pisani dokaz o ovlasti.

Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu zaprimljene u Upisnik zaprimljenih ponuda Naručitelja. Svaka ponuda zaprimljena nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda ne upisuje se u Upisnik, ali se evidentira kod Naručitelja kao zakašnjelo pristigla ponuda te se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda i to prvo izmjena i/ili dopuna ponude, a potom osnovna ponuda.

Naručitelj će o postupku javnog otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sukladno članku 22. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudom i sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Zapisnik će odmah po završetku postupka otvaranja ponuda biti stavljen na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim predstavnicima Ponuditelja. Zapisnik će potpisati i nazočni predstavnici Naručitelja i zapisničar te će se preslika zapisnika uručiti svim nazočnim ovlaštenim predstavnicima Ponuditelja, a ostalim Ponuditeljima dostavit će se na njihov pisani zahtjev.

8.5. Usporedba cijena ponuda

Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te s toga uspoređuje cijene ponuda sa porezom na dodanu vrijednost.

8.6. Uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovor će se zaključiti u skladu sa ponudom i Dokumentacijom za nadmetanje. Ugovor će se zaključiti nakon što odluka o odabiru postane izvršna.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi se uz odredbe Zakona o javnoj nabavi na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.

8.7. Rok za donošenje odluke  

Naručitelj će nakon postupka pregleda i ocjene ponuda donijeti odluku o odabiru, odnosno odluku o poništenju, a svoju će odluku, zajedno s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostaviti svim Ponuditeljima na dokaziv način (dostavnica, povratnica, telefaks, e mail s ponudbenog lista i sl.).

Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Rok mirovanja iznosi 10dana od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

8.8. Rok, način i uvjeti plaćanja

Avansno plaćanje je isključeno, kao i traženje da Naručitelj preda sredstava osiguranja plaćanja.

Plaćanje komunalne opreme vrši se na račun odabranog Ponuditelja, u roku od 30 dana od ispostavljenog valjanog računa za tu opremu. Račun za komunalnu opremu se ispostavlja u roku od 8 dana od uredno izvršene isporuke te opreme.

Ako Ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj, Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

  1. aziv i adresa žalbenog tijela te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV , 10000 Zagreb, sukladno članku 145. i članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena Naručitelju u skladu sa prethodnim stavkom smatrat će se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od5 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

           

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

8.10. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumentacije za nadmetanje

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Javni naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

  1. 8.11.Izmjene dokumentacije za nadmetanje

Naručitelj može, za vrijeme roka za dostavu ponuda, mijenjati dokumentaciju za nadmetanje. Izmjenu će učiniti dostupnom svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, sukladno članku 31. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi.

  1. 8.12.Dopušten način nuđenja

Naručitelj dopušta nuđenje samo cjelokupnog predmeta nabave.

  1. 8.13.d

Ponuditelju nije dozvoljeno nuditi alternativne ponude, varijante ili inačice ponuda.

8.14. Pregled i ocjena ponuda

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne osobe i/ili stručne službe Naručitelja, a ako je potrebno i neovisne stručne osobe, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

Naručitelj koji može koristiti pravo na pretporez uspoređuje cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost. Naručitelj koji ne može koristiti pravo na pretporez uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost. Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a   izražena u troškovniku.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati Ponuditelje da sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi, pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.

U slučaju da Javni naručitelj poziva Ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet dana niti dulji od 15 dana pojasne ili upotpune dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi.

Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima traženih sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi ne smatra se izmjenom ponude.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Javni naručitelj može pozvati Ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od 10 dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

Naručitelj će o postupku pregleda i ocjene te rezultatima pregleda i ocjene ponuda sastaviti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u skladu s člankom 23. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudom.

8.15. Uvid u ponude

Nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju do isteka roka za izjavljivanje žalbe, Javni naručitelj će na zahtjev Ponuditelja omogućiti uvid u bilo koju ponudu uključujući i naknadno dostavljene dokumente te pojašnjenja i upotpunjenja ponude sukladno Zakonu o javnoj nabavi, osim u one podatke koje su Ponuditelji označili tajnima sukladno članku 16.  Zakona o javnoj nabavi.

8.16. Ostali uvjeti

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom Dokumentacijom za nadmetanje primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacije za nadmetanje i ponudama (Narodne novine broj 10/12 ) te s njima povezani drugi zakoni i pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun