Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA         

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/16-01/01

URBROJ: 2188/09-02-16-4

Privlaka, 15. siječnja 2016. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE BN-03/2016

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:

Naručitelj: Općina Privlaka

Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka

OIB: 73133958808

Broj telefona: 032 398 822

Broj telefaksa: 032 398 487

Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Darko Galić, načelnik Općine Privlaka

1.2. Sukob interesa:

Izjavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

1.3. Datum objave Poziva na Internet stranici Naručitelja:

Dana 15. siječnja 2016. godine.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Privlaka za jednogodišnje razdoblje i to za objekte u vlasništvu općine Privlaka i javne rasvjete na području Općine Privlaka prema ukupnom broju potrošačkih obračunskih mjernih mjesta navedenima u Troškovniku koji je prilog ovom Pozivu.

2.2. Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 kuna

2.3. Grupe predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Dozvoljeno je nuđenje samo cjelokupnog predmeta nabave.

2.4. Količina predmeta nabave, tehničke specifikacije, troškovnik

Ponuditelji nude predmet nabave u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, pridržavajući se u svemu Zakona o tržištu električne energije i ostalih propisa koji reguliraju tržište električne energije.

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Količina u troškovniku je određena kao okvirna količina zbog prirode predmeta nabave ili drugih objektivnih okolnosti zbog kojih se ne može unaprijed odrediti točna količina. Stvarna količina na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja o okvirne količine.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Ponuditelj je obvezan ispuniti Troškovnik koji je sastavni dio ovog Poziva. Troškovnik mora biti popunjen na izvorniku, neizbrisivom tintom i ovjeren potpisom i pečatom ovlaštenog predstavnika ponuditelja.

Ukupnu cijenu pojedine stavke čini umnožak količine stavke i cijene stavke.

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost je zbroj svih ukupnih cijena stavki.

2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Ponuditelj će naručitelju obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje koje iznosi 30 +/-3 dana, a na temelju stvarne potrošnje električne energije očitane na brojilima.

Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenih računa u roku od 30 dana od dana izdavanja istoga.

           

Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: Opskrba električnom energijom za područje Općine Privlaka“.

2.6. Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

2.7. Mjesto izvršenja:

Područje Općine Privlaka, Vukovarsko-srijemska županija, prema obračunskim mjernim mjestima navedenim u Troškovniku.

2.8. Rok trajanja ugovora

Ugovor o opskrbi električnom energijom sklopiti će se na razdoblje od godinu dana.

Odabrani ponuditelj se obvezuje obavljati kontinuiranu opskrbu električnom energijom tijekom 24 sata kroz razdoblje trajanja ugovora, osim u slučajevima više sile navedeno u Zakonu o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15).

Početak isporuke električne energije je po zaključenju Ugovora o nabavi.

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave:

3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih pod a) i b) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava o nekažnjavanju koju ovlaštena osoba popunjava i potpisuje, nalazi se na obrascu i čini sastavni dio ovog Poziva, ili se izdaje na službenom memorandumu, a sadržajno mora odgovarati tekstu navedenom u priloženom Obrascu izjave.

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka.

Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako Naručitelj ne bude u mogućnosti pribaviti potvrdu nadležnog tijela radi provjere okolnosti navedenih u točki 3.1., Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1. a) i 3.1.b).

3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe)

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

3.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno točkama 3.1. i 3.2. ovog Poziva

U slučaju ZAJEDNICE PONUDITELJA navedene se okolnosti iz točaka 3.1. i 3.2. utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno i svaki je član zajednice pojedinačno dužan dostaviti dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje.

Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više podizvoditelja, okolnosti iz točke 3.2. (plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje) utvrđuju se i za podizvoditelje.

Sve dokumente navedene u točkama 3.1. i 3.2. ponuditelji mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može odbiti ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za naručitelja prihvatljivo u skladu s člankom 91. Zakona o javnoj nabavi.

IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

  1. 4.1.1.Ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, odnosno upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave

Upis u registar ponuditelj mora dokazati odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta (iz kojeg je vidljiv upis djelatnosti povezane s predmetom nabave), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju ZAJEDNICE PONUDITELJA, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost prethodno navedenim dokazom.

  1. 4.1.2.Ovlaštenja ili članstva:

4.1.2.1. Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.

Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja je (ako je ono potrebno za izvršenje određenog ugovora u državi sjedišta ponuditelja):

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj izdanu od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), sukladno članku 16., stavku 2. Zakona o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15) kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten obavljati djelatnost opskrbe električnom energijom.

Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.

U slučaju ZAJEDNICE PONUDITELJA, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost prethodno navedenim dokazima.

U slučaju da gospodarski subjekt daje dio ugovora u podugovor ili da angažira određene podizvoditelje, podizvoditelji su dužni dokazati poslovnu sposobnost iz točke 4.1.2. ovog Poziva.

4.2. Ovjera traženih isprava

Svi dokumenti koje javni naručitelj zahtijeva sukladno uvjetima ovog Poziva za dokazivanje nepostojanja razloga isključenja i dokazivanja sposobnosti ponuditelja, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neće ih morati ponovo dostavljati. Za potrebe dostavljanja izvornika dokumenata dat će se rok od 5 dana od dana dostave zahtjeva. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku javne nabave. Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike navedenih dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu i ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

5. PODACI O PONUDI

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u Pozivu. Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva. Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

5.1. Ponuda sadrži:

  • Popunjeni ponudbeni list ( sastavni je dio ovoga Poziva)
  • Popunjen Troškovnik koji se nalazi u prilogu ovoga Poziva
  • Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja
  • Dokazi o sposobnosti
  • Jamstvo za ozbiljnost ponude

5.2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20 ili 20/1). Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5.3. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja ponude u roku za dostavu ponuda. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja, osobno ili poštom:

Vukovarsko-srijemska županija

Općina Privlaka

Faličevci 7, 32251 Privlaka

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− BN-03/2016, OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, s naznakom „NE OTVARAJ“

5.4. Rok za dostavu ponude

Do 20.01.2016. do 12 sati na način opisan pod 5.3..

5.5. Alternativna ponuda

Alternativne ponude nisu dopuštene.

5.6. Elektronička dostava ponude:

Dostava ponude elektroničkim putem nije dopuštena.

5.7.Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5.8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

VI. OSTALE ODREDBE

6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice na iznos od 4.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika u korist naručitelja kao vjerovnika i u skladu s odredbama Ovršnog zakona. Ponuditelj može dati i novčani polog u traženom iznosu na IBAN naručitelja br. HR7223400091858300004, s pozivom na broj 7242-OIB ponuditelja, model HR 68 uz naznaku svrhe: jamstvo za ozbiljnost ponude, BN-03/2016“. Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom depozitu.

Jamstvo se dostavlja za slučaj odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Jamstvo se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.

Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude.

6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj s kojim se sklapa ugovor.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, i na "prvi poziv" korisnika garancije, "bez prigovora", u visini 10% od vrijednosti ugovora (sa PDV-om).

Rok valjanosti garancije mora biti 30 dana od dana isteka ugovora.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohranit će uz ostalu dokumentaciju. Naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

6.3. Obavijest o rezultatima

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6.4. Navod je li otvaranje ponuda javno

Otvaranje ponuda nije javno.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun