Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/17-01/01
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 03. siječnja 2017. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Privlaka, (Službeni vjesnik VSŽ 12/09, 07/13) i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Klasa: 406-01/14-01/01, Urbroj: 2188/09-01-14-1, od 07. siječnja 2014. godine, općinski načelnik Općine Privlaka, dana 03. siječnja 2017. godine donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI


Naručitelj, Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808
Naziv predmeta nabave: Opskrba električnom energijom za područje Općine Privlaka

Procijenjena vrijednost nabave: 72.000,00 kuna

Ovlašteni predstavnici naručitelja:
Ines Marijanović, dipl. iur., posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave Klasa: 406-01/14-01/56, Urbroj: 526-06-02-01/2-14-205,
Branka Šarić, mag. iur., posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave Klasa: 406-01/14-01/56, Urbroj: 526-06-02-01/2-14-206,
Krunoslav Grgurovac.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:
- priprema postupka nabave bagatelne vrijednosti: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu.
- provedba postupaka nabave bagatelne vrijednosti: slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način, slanje i objava Poziva za dostavu ponuda na web stranici naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

U pripremi i provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti moraju sudjelovati najmanje 3 (tri )ovlaštena predstavnik od kojih jedan može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima nabave bagatelne vrijednosti procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

Potrebne dokumente preuzmite na sljedećim poveznicama:
1. Odluka o početku postupka
2. Poziv na dostavu ponuda
3. Ponudbeni list
4. Troškovnik
5. Izjava o nekažnjavanju

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun