Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK
    
KLASA: 406-01/17-01/07
URBROJ: 2188/09-02-17-4
Privlaka, 23. ožujka 2017. godine


POZIV NA DOSTAVU PONUDA BN-25/2017

    Naručitelj Općina Privlaka, Faličevi 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Nabava radova za izgradnju ograde na mjesnom groblju, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: Sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 450.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
- način izvršenja: ugovor,
- rok izvršenja: do 30. kolovoza 2017. godine,
- rok trajanja ugovora: 30. kolovoza 2017. godine,
- rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda,
- mjesto izvršenja: mjesno groblje u Privlaci, A. G. Matoša 4, k. č. 1104, k.o. Privlaka,
- rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 od dana ispostavljanja računa na žiro-račun Izvoditelja radova. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: Nabava radova za izgradnju ograde na mjesnom groblju“.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena,
- dokazi sposobnosti:
Potvrda porezne uprave ili  drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave,  da je gospodarski subjekt ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- Dokaz iz točke 2. ovoga Poziva,

4. NAČIN DOSTAVE PONUDA
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja na način da čini cjelinu kako bi se onemogućilo naknado vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20 ili 20/1). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: do 28. ožujka 2017. godine do 15 sati.
-    način i mjesto dostave ponude:
1.    u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu naručitelja:

Općina Privlaka
Faličevci 7
32251 Privlaka

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:
− naziv i adresa ponuditelja,
− BN-25/2017, Nabava radova za izgradnju ograde na mjesnom groblju, „NE OTVARAJ“

2.    može i putem e-maila naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

5. NAVOD JE LI OTVARANJA PONUDA JAVNO
Otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO
6.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini 10% od ugovorenih radova s PDV-om, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

6.2. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ines Marijanović i Branka Šarić, tel. 032/398-822,
faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

6.3. Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
                                   

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun