Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/17-01/12
URBROJ: 2188/09-02-17-4

Privlaka, 26. svibnja 2017. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA BN-45/2017

 

Naručitelj Općina Privlaka, Faličevi 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Nabava dječjih igrališta, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: Sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 112.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: ugovor,

- rok izvršenja: pet radnih dana od dana potpisivanja ugovora,

- rok trajanja ugovora: 40 dana

- rok valjanosti ponude: 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda,

- mjesto izvršenja: Općina Privlaka

- rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku 30 dana od dana ispostavljanja računa na žiro-račun Izvoditelja radova. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: Nabava dječjih igrališta“.

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja).

4. NAČIN DOSTAVE PONUDA

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: do 30. svibnja 2017. godine do 15 sati.

  • način i mjesto dostave ponude:
  1. u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu naručitelja:

                  Općina Privlaka

                  Faličevci 7

                  32251 Privlaka

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− BN-45/2017, Nabava dječjih igrališta, - „NE OTVARAJ“

  1. putem e-maila naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

5. NAVOD JE LI OTVARANJA PONUDA JAVNO

Otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO

6.1. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ines Marijanović i Branka Šarić, tel. 032/398-822,

faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

6.2. Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun