Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/17-01/15
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 27. srpnja 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE TEHNIČKO ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA

Evidencijski broj nabave
BN-53/2017

Privlaka, 27. srpnja 2017. godine

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:

Naručitelj: Općina Privlaka

Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka

OIB: 73133958808

Broj telefona: 032/398-822

Broj telefaksa: 032/398-487

Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Darko Galić, načelnik Općine Privlaka

1.2. Vrsta postupka javne nabave

Jednostavna nabava za koju sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. Zakon o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Privlaka u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave

Tehničko održavanje pješačkih staza na području Općine Privlaka, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

2.2. Procijenjena vrijednost nabave  344.000,00 kuna

2.3. Opis predmeta nabave Sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

2.4. Količina predmeta nabave Količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku.

2.5. Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno u Troškovniku. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

2.6. Način izvršenja

Po provedenom postupku sklopit će se ugovor o izvođenju radova.

2.7. Mjesto izvođenja radova

Čolićeva ulica, k. č. broj 2457, Ulica Vladimira Nazora k. č. broj 2389, Ulica Faličevci 2254 i 2255, k.o. Privlaka

2.8. Rok početka izvođenja radova te završetka izvođenja radova

Odabrani ponuditelj je dužan započeti s radovima odmah po uvođenju u posao, a završiti radove najkasnije do 1. prosinca 2017. godine.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave koji nije dostavio traženi dokaz:

Potvrda Porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojima ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtnički, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državni njegova poslovnog nastana.

Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku izvatka iz sudskog, obrtničkog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.2. Ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju minimalno jednog ovlaštenog inženjera arhitektonske ili građevinske struke.

Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili izjavu potpisanu od strane stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, angažiran na radovima koji su predmet nabave.

5. PODACI O PONUDI

5. 1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Dokaz iz točke 3. ovoga Poziva da ne postoji razlog isključenja,

- Dokaz sposobnosti iz točke 4. ovoga Poziva.

 

Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva. Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

5. 2. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja osobno ili poštom na adresu naručitelja:

Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka.

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− BN-53/2017, Tehničko održavanje pješačkih staza na području Općine Privlaka, „NE OTVARAJ“

Ponuda se može dostaviti i elektroničkim putem, tj. e-mailom naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

5.3. Rok za dostavu ponude

01. kolovoza 2017. godine do 14 sati.

5.4. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jedinične cijene svake stavke predmeta nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Cijena ponude je zbroj svih ukupnih cijena stavki bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti za izvršenje. Cijena ponude se piše brojkama. Cijena iz ponudbenog Troškovnika je konačna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

5.5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5.7. Navod je li otvaranja ponuda javno

Otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO

6.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini 10% od ugovorenih radova s PDV-om, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

6.2. Način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku 30 dana od dana ispostavljanja situacija, odnosno računa na žiro-račun Izvoditelja radova. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: Tehničko održavanje pješačkih staza na području Općine Privlaka“.

6.3. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Branka Šarić i Ines Marijanović, tel.: 032/398-822,

faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sva pitanja u vezi predmeta nabave postavljaju se u pisanom obliku isključivo na navedeni broj telefaksa ili na navedenu adresu e pošte.

6.4. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ponude Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun