Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/17-01/23
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 24. studenoga 2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE NABAVA USLUGE ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PRIVLAKA

Evidencijski broj nabave  BN-72/2017

Privlaka, 24. studenoga 2017. godine 1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:

Naručitelj: Općina Privlaka

Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka

OIB: 73133958808

Broj telefona: 032/398-822

Broj telefaksa: 032/398-487

Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Darko Galić, Općinski načelnik Općine Privlaka

1.2. Vrsta postupka javne nabave

Jednostavna nabava za koju sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. Zakon o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Privlaka u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave

Nabava usluge za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, a obuhvaća sljedeće:

  • izrada II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka prema sadržaju iz Odluke o izradi
  • dostava Nacrta Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka u digitalnom obliku
  • dostava 1 primjerka Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka za javnu raspravu
  • prezentacija Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka na javnoj raspravi
  • stručna obrada mišljenja, prijedloga i primjedbi s javne rasprave
  • dostava Nacrta konačnog Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka u digitalnom obliku
  • dostava Konačnog Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka za pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko - srijemske županije (sukladno članku 107. ZPU)
  • izrada prijedloga Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka
  • isporuka završnog elaborata II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka - 6 kompletnih primjeraka u tiskanom obliku i 6 primjeraka u digitalnom obliku (na CD-u)
  • izrada pročišćenog teksta Odredbi za provođenje PPUO Privlaka

2.2. Procijenjena vrijednost nabave

100.000,00 kuna

2.3. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku.

2.4. Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno u Troškovniku. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

2.5. Način izvršenja

Po provedenom postupku sklopit će se ugovor.

2.6. Rok početka izrade plana te završetka izrade plana

Odabrani ponuditelj je dužan započeti s izradom plana odmah po dostavi podataka, smjernica i dokumenata za izradu, a završiti u rokovima propisanim Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (u prilogu).

 

3. PODACI O PONUDI

3. 1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja).

Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

3. 2. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se dostavlja osobno (putem pisarnice Općine Privlaka), poštom na adresu naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka ili elektroničkim putem, tj. e-mailom na adresu naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na ponudi dostavljenoj poštom mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− BN-72/2017, Nabava Usluge za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.

3.3. Rok za dostavu ponude

Do 29. studenoga 2017. godine, do 15,00 sati.

3.4. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu stavke predmeta nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Cijena ponude je zbroj svih ukupnih cijena stavki bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti za izvršenje. Cijena ponude se piše brojkama. Cijena iz ponudbenog Troškovnika je konačna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

3.5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

3.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

3.7. Navod je li otvaranja ponuda javno

Otvaranje ponuda nije javno.

 

4. OSTALO

4.1. Način i uvjeti plaćanja

  U tri dijela:

- po izradi Nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka 50% ugovorenog iznosa

- po stručnoj obradi primjedbi s javne rasprave 40% ugovorenog iznosa

- po usvajanju II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka 10% ugovorenog iznosa.

Računi se ispostavljaju na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka, s naznakom „Račun za predmet nabave: Nabava Usluge za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka“.

4.2. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ines Marijanović i Branka Šarić

faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sva pitanja u vezi predmeta nabave postavljaju se u pisanom obliku isključivo na navedeni broj telefaksa ili na navedenu adresu e pošte.

4.3. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ponude Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun