Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-2
Privlaka, 12. siječnja 2018. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE OPĆINE PRIVLAKA
Evidencijski broj nabave JN-03/2018

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:
Naručitelj: Općina Privlaka
Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka
OIB: 73133958808
Broj telefona: 032/398-822
Broj telefaksa: 032/398-487
Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odgovorna osoba: Darko Galić, Općinski načelnik Općine Privlaka

1.2. Vrsta postupka javne nabave
Jednostavna nabava za koju sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. Zakon o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Privlaka u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave
Opskrba električnom energijom za područje Općine Privlaka, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

2.2. Procijenjena vrijednost nabave
80.000,00 kuna

2.3. Količina predmeta nabave, tehničke specifikacije
Ponuditelji nude predmet nabave u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, pridržavajući se u svemu Zakona o tržištu električne energije i ostalih propisa koji reguliraju tržište električne energije.

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Količina u troškovniku je određena kao okvirna količina zbog prirode predmeta nabave ili drugih objektivnih okolnosti zbog kojih se ne može unaprijed odrediti točna količina. Stvarna količina na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

2. 4. Troškovnik
Troškovnik je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno u Troškovniku. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

2. 5. Način izvršenja
Po provedenom postupku sklopit će se ugovor.

2. 6. Mjesto isporuke
Područje Općine Privlaka, Vukovarsko-srijemska županija, prema obračunskim mjernim mjestima navedenim u Troškovniku.

2. 7. Rok početka i završetka izrade projektne dokumentacije
Ugovor o opskrbi električnom energijom sklopiti će se na razdoblje od godinu dana.

Odabrani ponuditelj se obvezuje obavljati kontinuiranu opskrbu električnom energijom tijekom 24 sata kroz razdoblje trajanja ugovora, osim u slučajevima više sile navedeno u Zakonu o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15).

Početak isporuke električne energije je od 01. veljače 2018. godine.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave koji nije dostavio traženi dokaz:

Potvrda Porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojima ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave Poziva na internet stranici naručitelja.

 

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtnički, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državni njegova poslovnog nastana.
Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku izvatka iz sudskog, obrtničkog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.2. Ponuditelj mora dokazati da je ovlašten obavljati djelatnost opskrbe električnom energijom.
Kao dokaz ponuditelj dostavlja dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti - važeću dozvolu za opskrbu električnom energijom izdanu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za sve vrijeme na koje je sklopljen ugovor.

5. PODACI O PONUDI

5. 1. Sadržaj i način izrade ponude
Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Dokaz iz točke 3. ovoga Poziva da ne postoji razlog isključenja,

- Dokaze sposobnosti iz točke 4. ovoga Poziva.

Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ukoliko se ponuda dostavlja osobno ili putem pošte izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20 ili 20/1).

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5. 2. Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se dostavlja osobno (putem pisarnice Općine Privlaka), poštom na adresu naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka ili elektroničkim putem, tj. e-mailom na adresu naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na omotnici ponude koja se dostavlja osobno ili poštom mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− JN-03/2018, Opskrba električnom energijom za područje Općine Privlaka.

5.3. Rok za dostavu ponude
Do 18. siječnja 2018. godine, do 14,00 sati.

5.4. Način određivanja cijene ponude
Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu stavke predmeta nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Cijena ponude je zbroj svih ukupnih cijena stavki bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti za izvršenje. Cijena ponude se piše brojkama. Cijena iz ponudbenog Troškovnika je konačna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

5.5. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5.6. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude mora biti 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5.7. Navod je li otvaranja ponuda javno
Otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO

6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice na iznos od 4.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika u korist naručitelja kao vjerovnika i u skladu s odredbama Ovršnog zakona. Ponuditelj može dati i novčani polog u traženom iznosu na IBAN naručitelja br. HR7223400091858300004, s pozivom na broj 7242-OIB ponuditelja, model HR 68 uz naznaku svrhe: jamstvo za ozbiljnost ponude, JN-03/2018“. Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom depozitu.

Jamstvo se dostavlja za slučaj odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora o  nabavi, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Jamstvo se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.).

Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude.

6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini 10% od ugovorenog iznosa s PDV-om, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

6.3. Način i uvjeti plaćanja
Ponuditelj će naručitelju obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje koje iznosi 30 +/-3 dana, a na temelju stvarne potrošnje električne energije očitane na brojilima.

Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenih računa u roku od 30 dana od dana izdavanja istoga.

Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka.

6.4. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ines Marijanović i Branka Šarić

faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sva pitanja u vezi predmeta nabave postavljaju se u pisanom obliku isključivo na navedeni broj telefaksa ili na navedenu adresu e pošte.

6.5. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ponude Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun