Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
    
KLASA: 406-01/18-01/20
URBROJ: 2188/09-02-18-2
Privlaka, 10. srpnja 2018. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE NABAVA KOMUNALNO GOSPODARSTVENOG VOZILA

 


Evidencijski broj nabave
 JN-33/2018

Privlaka, 10. srpnja 2018. godine

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:
Naručitelj: Općina Privlaka
Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka
OIB: 73133958808
Broj telefona: 032/398-822
Broj telefaksa: 032/398-487
Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odgovorna osoba: Darko Galić, načelnik Općine Privlaka

1.2. Vrsta postupka javne nabave
Jednostavna nabava za koju sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. Zakon o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Privlaka u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave
Nabava komunalno gospodarstvenog vozila, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

2.2. Procijenjena vrijednost nabave
176.000,00 kuna

2.3. Opis predmeta nabave
Sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

2.4. Količina predmeta nabave
Količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku.

2.5. Troškovnik
Troškovnik je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.
Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno ovim Pozivom i Troškovnikom. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

2.6. Način izvršenja
Po provedenom postupku sklopit će se ugovor.

2.7. Mjesto isporuke
Općina Privlaka, Ulica Faličevci 7, 32 251 Privlaka
    
2.8. Rok isporuke
90 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave koji nije dostavio traženi dokaz:

Potvrda Porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojima ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
Isprava ne smije biti starija od 30 dana, računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtnički, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državni njegova poslovnog nastana.
Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku izvatka iz sudskog, obrtničkog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.2. Ponuditelj mora dostaviti potvrdu o urednom ispunjenju barem jedne nabave s istim ili sličnim predmetom nabave.
 
5. PODACI O PONUDI
5. 1. Sadržaj i način izrade ponude
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- Dokaz iz točke 3. ovoga Poziva da ne postoji razlog isključenja,
- Dokaz sposobnosti iz točke 4. ovoga Poziva.

Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva. Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

5. 2. Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se dostavlja osobno (putem pisarnice Općine Privlaka), poštom na adresu naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka ili elektroničkim putem, tj. e-mailom na adresu naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na omotnici ponude koja se dostavlja osobno ili poštom mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:
− naziv i adresa ponuditelja,
− JN-33/2018, Nabava komunalno gospodarstvenog vozila.

5.3. Rok za dostavu ponude
16. srpnja 2018. godine, do 15,00 sati.

5.4. Način određivanja cijene ponude
Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jedinične cijene svake stavke predmeta nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Cijena ponude je zbroj svih ukupnih cijena stavki bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti za izvršenje. Cijena ponude se piše brojkama.

5.5. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5.6. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude mora biti 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5.7. Navod je li otvaranja ponuda javno
Otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO
6.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini 10% od ugovorene cijene nabave bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

6.2. Način i uvjeti plaćanja
Plaćanje će se izvršiti u roku 30 dana od dana isporuke robe. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: Nabava komunalno gospodarstvenog vozila.“

6.3. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Branka Šarić i Ines Marijanović, tel.: 032/398-822,
faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sva pitanja u vezi predmeta nabave postavljaju se u pisanom obliku isključivo na navedeni broj telefaksa ili na navedenu adresu e pošte.

6.4. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ponude Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun