Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA           

KLASA: 406-01/18-01/27
URBROJ: 2188/09-02-18-2
Privlaka, 02, listopada 2018. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ZA POTREBE GROBLJA U ŠKOLSKOJ ULICI

Evidencijski broj nabave

 JN-20/2018

Privlaka, 02. listopada 2018. godine

 

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:

Naručitelj: Općina Privlaka

Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka

OIB: 73133958808

Broj telefona: 032/398-822

Broj telefaksa: 032/398-487

Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Darko Galić, Općinski načelnik Općine Privlaka

1.2. Vrsta postupka javne nabave

Jednostavna nabava za koju sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. Zakon o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Privlaka u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave

Izgradnja parkirališta za potrebe groblja u Školskoj ulici

CPV: 45223300-9

2.2. Procijenjena vrijednost nabave

152.000,00 kuna

2.3. Opis predmeta nabave

Sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

2.4. Količina predmeta nabave

Količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku.

2.5. Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno ovim Pozivom i Troškovnikom. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

2.6. Način izvršenja

Po provedenom postupku sklopit će se ugovor.

2.7. Mjesto izvršenja

Čolićeva ulica, k. č. 1104, k.o. Privlaka       

2.8. Rok izvršenja

30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora.
 

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
 

3.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave koji ne dostavi sljedeći dokaz:

Potvrda Porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojima ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave Poziva na internet stranici naručitelja.
 

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
 

4.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtnički, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državni njegova poslovnog nastana.

Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku izvatka iz sudskog, obrtničkog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

5. PODACI O PONUDI

5.1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- traženi dokazi iz točke 3. i 4. ovoga Poziva.


Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

5.2. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
 

Ponuda se dostavlja osobno (putem pisarnice Općine Privlaka), poštom na adresu naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka ili elektroničkim putem, tj. e-mailom na adresu naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 

Na omotnici ponude koja se dostavlja osobno ili poštom mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− JN-20/2018 Izgradnja parkirališta za potrebe groblja u Školskoj ulici

5.3. Rok za dostavu ponude

09. listopada 2018. godine, do 15,00 sati.

5.4. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jedinične cijene svake stavke predmeta nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Cijena ponude je zbroj svih ukupnih cijena stavki bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti za izvršenje. Cijena ponude se piše brojkama. Cijena iz ponudbenog Troškovnika je konačna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

5.5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5.7. Navod je li otvaranja ponuda javno

Otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO

6.1. Način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku 30 dana od dana izdavanja računa/situacija. Račun/situacija se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: „Izgradnja parkirališta za potrebe groblja u Školskoj ulici“.

6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku osam dana od dana sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos 10% OD UKUPNE UGOVORENE CIJENE BEZ PDV-A.

6.3. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Branka Šarić i Ines Marijanović, tel.: 032/398-822,

faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sva pitanja u vezi predmeta nabave postavljaju se u pisanom obliku isključivo na navedeni broj telefaksa ili na navedenu adresu e pošte.

6.4. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ponude Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun