Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/18-01/33
URBROJ: 2188/09-02-18-2
Privlaka, 22. listopada 2018. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA IZVAN NASELJA

Evidencijski broj nabave
 JN-16/2018

Privlaka, 22. listopada 2018. godine

 
1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:
Naručitelj: Općina Privlaka
Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka
OIB: 73133958808
Broj telefona: 032/398-822
Broj telefaksa: 032/398-487
Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odgovorna osoba: Darko Galić, Općinski načelnik Općine Privlaka

1.2. Vrsta postupka javne nabave
Jednostavna nabava za koju sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. Zakon o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Privlaka u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave
Izgradnja nerazvrstanih cesta izvan naselja

CPV: 45233123-7

2.2. Procijenjena vrijednost nabave
200.000,00 kuna

2.3. Opis predmeta nabave
Sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

2.4. Količina predmeta nabave
Količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku.

2.5. Troškovnik
Troškovnik je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda.
Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno ovim Pozivom i Troškovnikom. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

2.6. Način izvršenja
Po provedenom postupku sklopit će se ugovor.

2.7. Mjesto izvršenja
K. č. broj 2473, 2445, 2495, 2446, 2428, 2430, 2492, 2405, 2403 i 2455 do k. č. broj 503, k.o. Privlaka.  

2.8. Rok izvršenja
U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. PODACI O PONUDI

3.1. Sadržaj i način izrade ponude
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

3.2. Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se dostavlja osobno (putem pisarnice Općine Privlaka), poštom na adresu naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka ili elektroničkim putem, tj. e-mailom na adresu naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na omotnici ponude koja se dostavlja osobno ili poštom mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:
− naziv i adresa ponuditelja,
− JN-16/2018, Izgradnja nerazvrstanih cesta izvan naselja.

3.3. Rok za dostavu ponude
29. listopada 2018. godine, do 15,00 sati.

3.4. Način određivanja cijene ponude
Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jedinične cijene svake stavke predmeta nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Cijena ponude je zbroj svih ukupnih cijena stavki bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti za izvršenje. Cijena ponude se piše brojkama. Cijena iz ponudbenog Troškovnika je konačna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

3.5. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

3.6. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude mora biti 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

3.7. Navod je li otvaranja ponuda javno
Otvaranje ponuda nije javno.

4. OSTALO
4.1. Način i uvjeti plaćanja
Plaćanje će se izvršiti u roku 30 dana od dana izdavanja računa. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta izvan naselja“.

4.2. Obavijesti u vezi predmeta nabave:
Branka Šarić i Ines Marijanović, tel.: 032/398-822,
faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sva pitanja u vezi predmeta nabave postavljaju se u pisanom obliku isključivo na navedeni broj telefaksa ili na navedenu adresu e pošte.

4.3. Obavijesti o rezultatima:
Odluku o odabiru ponude Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

    
OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun