Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/20-01/26
URBROJ: 2188/09-02-21-2

Privlaka, 19. srpnja 2021. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

Evidencijski broj nabave
JN-11/2021

Privlaka, 19. srpnja 2021. godine

1.OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:

Naručitelj: Općina Privlaka

Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka

OIB: 73133958808

Broj telefona: 032/398-822

Broj telefaksa: 032/398-487

Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Darko Galić, Općinski načelnik Općine Privlaka

1.2. Vrsta postupka javne nabave

Jednostavna nabava za koju sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16):

Dvanaesterac d.o.o., Faličevci 7, 32251 Privlaka

Galmir-mont d.o.o., Ulica Jurja Dalmatinca 28 a, 32 100 Vinkovci

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave

Nabava radnih bilježnika za učenike Osnovne škole Stjepana Antolovića

CPV: 22111000-1

2.2. Procijenjena vrijednost nabave

95.000,00 kuna

2.3. Opis predmeta nabave

Nabava radnih bilježnica, likovnih mapa, zbirki zadataka, radna bilježnica s priborom za istraživačku nastavu i geografskih atlasa za učenike Osnovne škole Stjepana Antolovića.

2.4. Količina predmeta nabave

Količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku, koji je sastavni dio ovog Poziva.

2.5. Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno ovim Pozivom i Troškovnikom. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

2.6. Način isporuke

Po provedenom postupku sklopit će se ugovor.

2.7. Mjesto isporuke

Osnovna škola Stjepana Antolovića, Školska 40, 32 251 Privlaka

2.8. Rok isporuke

Početak izvršenja isporuke robe je po potpisivanju ugovora. Završetak isporuke robe je 01. rujna 2021. godine.

3. PODACI O PONUDI

3.1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja).

Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

3.2. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se dostavlja osobno (putem pisarnice Općine Privlaka), poštom na adresu naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka ili elektroničkim putem, tj. e-mailom na adresu naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na omotnici ponude koja se dostavlja osobno ili poštom mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− JN-11/2021, Nabava radnih bilježnika za učenike Osnovne škole Stjepana Antolovića

3.3. Rok za dostavu ponude

  1. srpnja 2021. godine, do 15,00 sati.

3.4. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jedinične cijene svake stavke predmeta nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Cijena ponude je zbroj svih ukupnih cijena stavki bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti za izvršenje. Cijena ponude se piše brojkama. Cijena iz ponudbenog Troškovnika je konačna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

3.5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

3.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

3.7. Navod je li otvaranja ponuda javno

Otvaranje ponuda nije javno.

4. OSTALO

4.1. Način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku 30 dana od dana izdavanja računa.

4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Odabrani ponuditelj dužan je po sklapanju ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu koja pokriva iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovorenog iznosa (bez uključenog PDV-a), koja treba biti izdana na propisanom obrascu, potvrđena od strane javnog bilježnika i popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (''Narodne novine'' br. 115/12 i 82/17). Jamstvo za uredno izvršenje ugovora naplatit će se u slučaju da odabrani ponuditelj ne ispuni ugovorne obveze na način i u roku kako je ugovoreno.

4.3. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Branka Šarić i Ines Marijanović, tel.: 032/398-822,

faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sva pitanja u vezi predmeta nabave postavljaju se u pisanom obliku isključivo na navedeni broj telefaksa ili na navedenu adresu e pošte.

4.4. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ponude Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun