Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

grbprivlaka

OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/15-01/01

URBROJ: 2188/09-01-15-1

Privlaka, 31. srpnja 2015. godine

            Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11– dalje u tekstu: ZSN), v.d. pročelnice raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Općinu Privlaka, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK

1 izvršitelj (m/ž)

na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao

 

            Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

            Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest (6) mjeseci i može se produžiti za još šest (6) mjeseci.

            Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

            Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a

(punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

-    magistarstrukeili stručnispecijalistpravnog smjera

-          organizacijske sposobnosti

-          komunikacijske vještine

-          položen državni stručni ispit

-          poznavanje radana runalu

-          izobrazba u području javne nabave

         -     najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima legalizacije te aktivnog provođenja postupaka javne nabave.

        

            Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu.

            U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

        životopis

        presliku osobne iskaznice

        dokaz o stručnoj spremi (diploma se može predati i u preslici)

        certifikat iz područja javne nabave ( preslika)

        -kao dokaz radnog staža, kandidat može predati: presliku radne knjižice (za razdoblja upisa do 30. 6. 2013.), potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

        kao dokaz traženog radnog iskustva od najmanje 1 godine na poslovima s traženom stručnom spremom,poslovima legalizacije objekata te provođenja postupaka javne nabave (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, ili preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo)

        izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

        potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

        potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu.

            Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

            Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta koje će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas

pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

            Na web stranici Općine Privlaka (www.opcina-privlaka.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku.

            Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Privlaka bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

            Prijave na oglas podnose se na adresu:

Općina Privlaka,

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Faličevci 7, 32 251 Privlaka,

u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci, Ispostava Otok.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                              v.d. PROČELNICE

                                                                                                           Ines Marijanović, dipl. iur.

        

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

grbprivlaka

OPĆINA PRIVLAKA

 

Jedinstveni upravni odjel

Privlaka, 04. kolovoza 2015. godine

 

OPIS POSLOVA TE PODACI O PLAĆI ZA OBJAVLJENI OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME ZBOG POVEĆANOG OPSEGA POSLA

            Poslovi radnog mjesta viši stručni suradnik propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10.), a obuhvaćaju sljedeće:

Vodi i/ili rješava upravne postupke i neupravne predmete iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
Provodi postupke javne nabave
Obavljaposloveu svezipripremanjasjednicaOpćinskogvija
PratipropiseiznadlnostiJedinstvenogupravnogodjela
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

      Plaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika određena je sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), a čini ju umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovicu za obračun plaće donosi načelnik i jednaka je propisanoj osnovici za obračun plaće državnih službenika i namještenika. Koeficijent za obračun plaće donesen je od strane Općinskog vijeća i iznosi 1,35.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun