Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

grbprivlaka

OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

Privlaka, 12. kolovoza 2015. godine


PODRUČJE I PRAVNI IZVORI ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA


Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na šest mjeseci na radno mjesto – Viši stručni suradnik, koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

Područja testiranja:

1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i sustava državne uprave
2. Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata
3. Javna nabava.


I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i sustava državne uprave
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
1.3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11)
1.4. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)
1.5. Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11 i 12/13)
1.6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14)

2. Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata
2.1. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/13)
2.2. Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13)
2.3. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13)
2.4. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Narodne novine broj 98/12, 139/14)
2.5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

3. Javna nabava
3.1.  Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
3.2. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine broj 10/12)

II. PRAVILA TESTIRANJA

- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.
- Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).
- Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Općine Privlaka te na oglasnoj ploči zgrade Općine Privlaka, Faličevci 7, Privlaka najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči i web stranici bit će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun