Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

 

KLASA: 604-01/15-01/03
URBROJ: 2188/09-01-16-15
Privlaka, 23. veljače 2016. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjenik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10, 14/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

 

BODOVNU LISTU PRVENSTVA -STIPENDIJE 2015/2016-

IME I PREZIME KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO // BROJ BODOVA                                     

  1. ANTONELA VUČINA  // 61
  2. SLAĐANA IVKIĆ  //56
  3. ADRIAN ANTUNOVIĆ  // 56
  4. ADAM PRANJIĆ  // 43
  5. MARKO KRSTIĆ  // 41

Prijava Antonija Krstića se odbacuje sukladno čl. 12. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata.

Prijava Željka Šimića se odbija.

Sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10, 14/14), studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Privlaka.

                                                                

POVJERENSTVO:

  1.  Antun Grčević
  2.  Madlen Lovrić
  3.  Ivan Pejaković

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun