Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/14), Općinsko vijeće Općine Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Privlaka

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Privlaka (u nastavku teksta Savjet mladih).

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Privlaka koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Privlaka.

II.

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Privlaka, u dobi od 15 do 30 godina.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Privlaka na vrijeme od tri godine.

III.

            Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike mogu predlagati udruge mladih i udruge opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih ( dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelj
  • podaci o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište, status-učenik, student, zaposlenik, dr.),
  • izjava kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature,
  • obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka i internet stranici.

Predlagatelj je dužan uz obrazac priložiti:

  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),
  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra i sl.).

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se na adresu:

Općina Privlaka, Faličevci 7, s naznakom "Prijedlog za izbor članova Savjeta mladih Općine Privlaka", najkasnije u roku od 20 dana od dana objave javnog poziva.

VII.

            Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Privlaka obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje Popis važećih kandidatura.

            Izvješće i Popis iz prethodnog stavka dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuju na web stranici Općine Privlaka te u sredstvima javnog priopćavanja.

            Vijeće će na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura donijeti odluku o izboru članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

 

KLASA: 021-05/17-01/07

URBROJ: 2188/09-03-17-14

Privlaka, 12. prosinca 2017. godine

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Antun Grčević

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun