Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 103-05/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-2

Privlaka, 25. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 04/18) i Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

I. Predmet javnog poziva:

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Privlaka, radi obavljanja privremenih poslova, na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na području Općine Privlaka u 2018. godini, a sve prema mjerama i ciljanim skupinama, odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini.

Program je predviđen za 9 izvršitelja, a potrebna razina obrazovanja je završena osnovna škola ili srednja škola.

II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:

Program zaštite i očuvanja prirode, kontrole onečišćenja i revitalizacije nerazvrstanih cesta i poljskih putova obuhvaća sljedeće poslove:

  • uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem,
  • čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, šiblja, smeća i drugog otpada,
  • krčenje suhog i obraslog raslinja, grmlja, šiblja, alergenih korova na nerazvrstani cestama i poljskim putovima,
  • uređenje i održavanje kanalske mreže i to krčenjem raslinja, redovitom košnjom i čišćenjem cijevnih propusta,
  • raznošenje informativno edukativnih letaka o obvezi i načinu pridržavanja komunalnog reda,
  • uređenje rekreativnih sportskih terena i šetnica te dovođenja istih u stanje funkcionalnosti i bolje iskoristivosti,
  • pomoćni poslovi pri pripremi i provedbi kulturnih, humanitarnih i sportskih događanja na području Općine Privlaka (košnja trave, uređenje parkinga, sadnja cvijeća, postavljanje štandova, uređenje javnih površina).

III. Ciljane skupine:

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciji: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

IV.  Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

V.  Prijavitelji na javni poziv su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjen obrazac prijave koji se može preuzeti s internet stranice Općine ili u upravnom odjelu Općine Privlaka),

2. Životopis,

3. Preslika osobne iskaznice,

4. Ispis e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja),

4. Presliku dokaza o završenoj školi,

5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja), 

Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    - Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,

- Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu

- Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.

- Roditelji udovci: rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika

- Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece

- Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu,

te druga  odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

VI. Rok i način dostave prijava:

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 05. lipnja 2018. godine, osobno ili poštom na adresu: Općina Privlaka, 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Javni radovi 2018– ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun