Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 103-05/19-01/01
URBROJ: 2188/09-02-19-3

Privlaka, 23. svibnja 2019. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 04/18) i Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

I. Predmet javnog poziva:

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Privlaka, radi obavljanja privremenih poslova, na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na području Općine Privlaka u 2019. godini, a sve prema mjerama i ciljanim skupinama, odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini.

Program je predviđen za 5 izvršitelja, a potrebna razina obrazovanja je završena osnovna škola ili srednja škola.

II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:

Programom su obuhvaćeni slijedeći poslovi:

 • redovito čišćenje, otprašivanje i prozračivanje spremišta i odloženog gradiva,
 • redovito otklanjanje nedostataka koji bi mogli dovesti do oštećenja,
 • uređivanje prostorije, odnosno postavljanje polica, bojanje zidova,
 • nakon uređenja prostorije po uputama sređivanje i slaganje pohranjenih dokumenata i gradiva.

Program obuhvaća i druge društveno korisne poslove kao što su:

 • uređenje dječjih igrališta koje obuhvaća bojanje klupa, ograde te uređenje okoliša,
 • djelomično saniranje divljih deponija na području Općine izvan građevinskog područja razvrstavanje i deponiranjem otpada na reciklažno dvorište,
 • uređenje okoliša oko spomenika Hrvatskih branitelja, sadnja cvijeća te održavanje,
 • uređenje okoliša oko objekata zaštićenog kulturnog objekta i objekata narodnog graditeljstva,
 • čišćenje snijega oko prethodno navedenih objekata.

III. Ciljane skupine:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu dulje od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

IV. Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

V. Prijavitelji na javni poziv su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Ispunjen obrazac prijave koji se može preuzeti s internet stranice Općine ili u upravnom odjelu Općine Privlaka),
 2. Životopis,
 3. Preslika osobne iskaznice,
 4. Ispis e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja),
 5. Presliku dokaza o završenoj školi,
 6. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja),

Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    - Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,

- Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu

- Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.

- Roditelji udovci: rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika

- Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece

- Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu,

te druga odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

 VI. Rok i način dostave prijava:

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 31. svibnja 2019. godine, osobno ili poštom na adresu: Općina Privlaka, 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Javni radovi 2019.– ne otvaraj“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun