Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 007-04/19-01/01
URBROJ: 2188/09-02-19-1
Privlaka, 30. prosinca 2019. godine

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka, donosi

GODIŠNI PLAN raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Privlaka za 2020. godinu

I.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) utvrđuje se kako slijedi:

R. br.

Naziv upravnog odjela (kratica)

Naziv natječaja

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Financijska podrška ostvaruje se na rok od

Okvirni datum raspisivanja natječaja

1.

Jedinstveni upravni odjel (JUO)

Javni natječaj za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Privlaka u 2020. godini

555.000,00 kuna

15

sklapanja ugovora o dodjeli sredstava do 31.12.2020. godine

siječanj 2020. godine

Godišnji plan objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka, kao i sve njegove izmjene i dopune.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun