Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/19-01/01
URBROJ: 2188/09-04-20-10
Privlaka, 17. siječnja 2020. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10 i 14/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

LISTU KANDIDATA  -STIPENDIJE 2019./2020.

IME I PREZIME KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO

  1. Ana-Marija Ćosić
  2. Martina Brković
  3. David Domac
  4. Ana Domac
  5. Tomislav Martinović

Sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10 i 14/14), studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Privlaka.

POVJERENSTVO:

  1. Antun Grčević
  2. Jelena Domac
  3. Daria Bićanić 

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun