Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Odbor za izbor i imenovanje

KLASA: 021-05/19-01/15
URBROJ: 2188/09-03-20-5

Privlaka, 03. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 41. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/14), Odbor za izbor i imenovanje utvrđuje

Popis važećih kandidatura za članovei zamjenike članova Savjeta mladih Općine Privlaka

  1. Kandidatkinja: GABRIJELA ANTOLOVIĆ

Zamjenik kandidatkinje: MARKO BLAŽEVIĆ

Predlagatelj: Neformalna skupina mladih

 

  1. Kandidatkinja: VALENTINA MITAR

Zamjenica kandidatkinje: ANDREA PERKUNIĆ

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Privlaka

 

  1. Kandidat: MIHAEL ZAVIŠIĆ

Zamjenica kandidata: MIRNA MILJEVIĆ

Predlagatelj: Neformalna skupina mladih

 

  1. Kandidatkinja: ANJA ŽIVKOVIĆ,

Zamjenica kandidatkinje: MIRTA DOMITROVIĆ

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Privlaka

 

  1. Kandidatkinja: KSENIJA ŽIVKOVIĆ

Zamjenica kandidatkinje: TEA KRISTIĆ

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Privlaka

 

Ovaj Popis objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Privlaka.

 

 

        PREDSJEDNIK

ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

                        Antun Grčević   

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun