Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

 

KLASA: 363-01/20-01/03
URBROJ: 2188/09-02-20-1

Privlaka, 05. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU o jednokratnoj novčanoj naknadi za udomljavanja napuštenih pasa s područja Općine Privlaka u 2020. godini

I.

Ovom Odlukom o jednokratnoj novčanoj naknadi za udomljavanje napuštenih pasa s područja Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se uvjeti ostvarivanja prava na jednokratnu naknadu za udomljavanje napuštenih pasa koji su pronađeni na području Općine Privlaka, a smješteni su u Specijaliziranu veterinarsku ambulantu i veterinarski higijeničarski servis Tip-Tip u Vinkovcima.

II.

Općina Privlaka daje jednokratnu novčanu naknadu za udomljavanje pasa iz točke I. ove Odluke u iznosu od 1.000,00 kuna po udomljenom psu, a sve do iskorištenja financijskih sredstava, koja su osigurana u Proračunu Općine Privlaka za 2020. godinu.

III.

Uvjeti za ostvarivanje prava iz točke II. ove Odluke su da udomitelj podnese zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu za udomljavanje psa s područja Općine Privlaka, kojem se prilaže sljedeća dokumentacija:

  • preslika osobne iskaznice,
  • preslika tekućeg ili žiro računa,
  • dokaz o udomljavanju psa s područja Općine Privlaka, kojeg izdaje Specijalizirana   veterinarska ambulanta i veterinarski higijeničarski servis Tip-Tip iz Vinkovaca.

IV.

Ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu iz točke IV. ove Odluke, udomitelj će dati Izjavu u pisanom obliku da će s udomljenim psom postupati sukladno Zakonu o zaštiti životinja i drugim propisima koji se odnose na zaštitu životinja, nakon čega će se naknada isplatiti na tekući ili žiro račun udomitelja, koji podnese zahtjev.

Prije podnošenja zahtjeva, osoba koja će udomiti psa iz točke I. ove Odluke mora od Općine Privlaka zatražiti Odobrenje za udomljavanje određenog psa, koje predaje Specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti i veterinarsko higijeničarskom servisu Tip-Tip iz Vinkovaca.

V.

Za provedbu i nadzor provedbe ove Odluke te postupa li udomitelj s udomljenim psom sukladno Zakonu o zaštiti životinja i drugim propisima koji se odnose na zaštitu životinja nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

Ako se utvrdi da udomitelj s udomljenim psom ne postupa na propisani način, udomitelj može kazneno ili materijalno odgovarati sukladno važećim zakonskim propisima, a pas će biti oduzet i vraćen u sklonište.

VI.

Ova Odluka objavite će se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Privlaka.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun