Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 321-02/20-01/01
URBROJ: 2188/09-02-20-2

Privlaka, 14. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za prodaju hrastovih trupaca (KLASA: 321-02/20-01/01, URBROJ: 2188/09-02-20-1), Općinski načelnik Općina Privlaka objavljuje

JAVNI POZIV za prodaju hrastovih trupaca VMO

 1. Javni poziv se objavljuje za prodaju hrastovih trupaca (VMO) ukupnog obujma, cca = 21,85 m³, s lokacije „Šumica“ (k.o. Privlaka, k.č. 1322/1).
 2. Popis trupaca sastavni je dio ovog Javnog poziva.
 3. Početna prodajna cijena iznosi 5.462,50 kuna.
 4. Uvid u predmetnu robu može se izvršiti na adresi Kolodvorska bb, Privlaka.
 5. Predmetna roba se kupuje u viđenom stanju.  
 6. Ponuda mora sadržavati:

-    točan naziv i adresu ponuditelja,

-    ponuđenu cijenu u odnosu na početnu.

 1. Rok za podnošenje ponuda je 5 dana od dana objave. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 21. svibnja 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Privlaka, Faličevci 7.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

 1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom pošiljkom. Ponude dostaviti na adresu:

Općina Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka,

 s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU HRASTOVIH TRUPACA –

NE OTVARATI”.

 1. Kriterij za ocjenu najpovoljnijeg ponuditelja:

      - najviše ponuđena cijena.

 1. Roba se može preuzeti po izvršenoj uplati postignute cijene, a najkasnije u roku od 5 dana od dana obavijesti o odabiru. Po uplati kupoprodajne cijene, kupac je dužan zatražiti popratnicu te preuzetu robu prevesti u roku od 24 sata.
 2. Pisana obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim ponuditeljima.

OPĆINSKINAČELNIK
Darko Galić

POPIS TRUPACA ZA PRODAJU

R. br.

Dužina (cm)

Promjer (cm)

Drvni obujam (m³)

1.

480

58

1,27

2.

340

56

0,84

3.

180

56

0,44

4.

290

43

0,42

5.

280

39

0,33

6.

370

52

0,79

7.

240

36

0,24

8.

420

50

0,82

9.

290

41

0,38

10.

220

38

0,25

11.

320

90

2,04

12.

340

105

2,94

13.

430

62

1,30

14.

380

56

0,94

15.

380

48

0,69

16.

280

43

0,41

17.

350

112

3,45

18.

280

95

1,98

19.

300

74

1,29

20.

340

62

1,03

UKUPNO

 21,85

                                     

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun