Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 103-05/20-01/02
URBROJ: 2188/09-02-20-2

Privlaka, 22. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 04/18 i 03/20) i Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Privlaka raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

 1. Predmet javnog poziva:

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Privlaka, radi obavljanja privremenih poslova, na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na području Općine Privlaka u 2020. godini, a sve prema mjerama i ciljanim skupinama, odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini.

Program je predviđen za 4 izvršitelja, a potrebna razina obrazovanja je završena osnovna škola ili srednja škola.

 1. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:

Programom su obuhvaćeni sljedeći poslovi:

 • uklanjanje otpada s Poučne staze i iz koševa, održavanje poučnih tabli, sprava za rekreaciju, pergole, drvenih stolova i klupa, cvjetnih otoka,
 • obilazak naselja te područja oko rijeke Bosut radi utvrđivanja lokacija na kojima je odbačen otpad, uklanjanje lociranog otpada iz okoliša,
 • čišćenje okoliša od lišća i šiblja, košnja trave, sprječavanje širenja površina zagađenih otpadom i prevencija od daljnjeg zagađivanja,
 • raznošenje informativno edukativnih letaka o obvezi, načinu prikupljanja komunalnog otpada,
 • uređenje postojećih dječjih igrališta koja trenutno nisu u funkciji iz razloga što su zapuštena i uništena te ih se tako kroz javni rad želi dovesti u stanje funkcionalnosti i bolje pristupačnosti djeci,
 • uređenje okoliša oko zgrade crkve sv. Martina-spomenika kulturne baštine koji je od interesa za Republiku Hrvatsku,
 • uređenje zelenih površina oko nogostupa izgrađenog do kapele Gospe Fatimske i
 • uređenje rekreativnih sportskih terena i šetnica, a odnose se na čišćenje i provođenje bolje funkcionalnosti istih radi bolje iskoristivosti od strane mještana.

III. Ciljane skupine:

 • osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju, ­
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, ­
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu dulje od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

 1. Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

 

 1. Prijavitelji na javni poziv su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 2. Ispunjen obrazac prijave koji se može preuzeti s internet stranice Općine ili u upravnom odjelu Općine Privlaka),
 3. Životopis,
 4. Preslika osobne iskaznice,
 5. Ispis e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (s datumom izdavanja nakon dana objave javnog poziva),
 6. Presliku dokaza o završenoj školi,
 7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave javnog poziva),

Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke III. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    - Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,

- Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu

- Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.

- Roditelji udovci: rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika

- Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece

- Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu,

te druga odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

 1. Rok i način dostave prijava:

Prijave na Javni poziv se dostavljaju od 23. srpnja 2020. godine do 30. srpnja 2020. godine, osobno ili poštom na adresu: Općina Privlaka, 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Javni rad u 2020. godini-ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun