Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

DJEČJI VRTIĆ PRIVLAKA
Upravno vijeće

 

Privlaka, 12. ožujka 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 66. Statuta Dječjeg vrtića Privlaka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Privlaka raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijam radnika na radno mjesto

kuhar (m/ž)

-           1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezan probni rad od 30 dana

Uvjeti za radno mjesto: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)

 • KV, SSS, kuhar
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima kuhara

Opis poslova:

 • organizira i prati rad u kuhinji
 • svakodnevno prima i provjerava kakvoću i količinu živežnih namirnica potrebnih za pripremu i kuhanje jela
 • svakodnevno raspoređuje količinski namirnice za kuhanje jela prema utvrđenom jelovniku i broju djece po skupinama
 • sudjeluje u izradi jelovnika sa zdravstvenom voditeljicom
 • obavlja poslove kuhanja, pripreme i podjele jela
 • pazi na utrošak pojedinih namirnica prema utvrđenom normativu kalorične vrijednosti obroka u odnosu na životnu dob djeteta
 • pazi i odgovara za održavanje higijene u kuhinji, skladištu i svega posuđa
 • vrši telefonsku nabavu svih namirnica od izabranih dobavljača
 • ispunjava evidencije određene HACCP programom
 • izrađuje dokumentaciju za postupak nabave namirnica
 • vodi brigu o pravovremenoj nabavi dotrajalog posuđa i pribora za jelo
 • vodi potrebne evidencije o dnevnom utrošku hrane i broju izdanih obroka po skupinama
 • brine o skladištenju namirnica i vodi evidenciju o tome, brine o tome da se provode potrebne mjere čistoće i higijene
 • obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja.

Priložiti sljedeće:

 1. pisanu prijavu/zamolbu za natječaj
 2. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 3. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu, ne stariju od dana objave natječaja
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
 5. kratki životopis
 6. kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne

stariji od 6 mjeseci):

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema

članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za

zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju,

 1. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Općina Privlaka, Dječji vrtić Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, s naznakom :“Za natječaj – kuhar – NE OTVARATI“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, u obliku pisanog testiranja te intervjua.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice osnivača i putem e-pošte.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Općine Privlaka.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Općine Privlaka.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Dječji vrtić Privlaka, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Privlaka

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun