Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

DJEČJI VRTIĆ PRIVLAKA

UPRAVNO VIJEĆE

Privlaka, 17. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 66. Statuta Dječjeg vrtića Privlaka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Privlaka raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijam radnika na radno mjesto

spremač/spremačica (m/ž)

-           1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezan probni rad od 30 dana

Uvjeti za radno mjesto: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)

 • osnovna škola.

Opis poslova:

 • svakodnevno obavlja poslove čišćenja i higijene prostorija boravka djece, hodnika i drugih prostorija u objektu
 • čisti sobe nakon jela, svakodnevno briše i dezinficira stolove
 • čisti namještaj, premazuje ga zaštitnim sredstvima
 • pere i dezinficira sanitarne čvorove prema zakonskim propisima
 • svakodnevno čisti tepihe i prostirače, te ih iznosi i provjetrava po potrebi
 • svakodnevno čisti okoliš (igralište, stepeništa, terase i dr.)
 • pere vrata i prozore te prema potrebi čisti i pere rasvjetna tijela
 • vodi brigu o ispravnom postupku pranja rublja i drugih tekstilnih predmeta u stroju za pranje
 • glača posteljinu i drugu komadnu robu nakon pranja
 • skida zavjese za pranje i postavlja ih
 • redovito presvlači dječju posteljinu
 • svakodnevno postavlja i rasprema ležaljke
 • vodi brigu o nabavi sredstava za čišćenje
 • čisti pomagala u dvorištu
 • obavještava ravnatelja o nastalim kvarovima na sredstvima rada, postrojenjima i instalacijama
 • redovno iznosi otpadni materijal i smeće
 • brine o zatvaranju prozora i vrata po završetku radnog vremena
 • gasi svjetla u svim prostorijama
 • redovno provjetrava sve prostorije
 • svakodnevno nakon završetka rada zaključava sve ulaze u Vrtić
 • obavlja i druge poslove koji po naravi pripadaju ovom radnom mjestu.

Priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira dostavljaju se izvornici.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Općina Privlaka, Dječji vrtić Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, s naznakom :“Za natječaj –spremač/spremačica – NE OTVARATI“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, u obliku pisanog testiranja te intervjua.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice osnivača.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Općine Privlaka.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Općine Privlaka.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Dječji vrtić Privlaka, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Privlaka

 

 

 

 

 

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun