Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

DJEČJI VRTIĆ PRIVLAKA

Upravno vijeće

Privlaka, 17. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97,107/07 i 94/13, 98/19), članka 2. točke 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97), članka 66. Statuta Dječjeg vrtića Privlaka, Upravno vijeće raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam odgojitelja/odgojiteljice na neodređeno vrijeme

s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od 90 dana – 6 izvršitelja/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97,107/07 i 94/13, 98/19) i članku 2. točke 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • završena visoka stručna sprema odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij (profesor predškolskog odgoja odnosno magistar/a struke)
 • završena viša stručna sprema odnosno završen preddplomski sveučilišni studij ili stručni studij (baccalaureus, baccalaurea predškolskog odgoja, odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja)
 • položen stručni ispit odgojitelja/odgojiteljice.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:

 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta – dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru
 • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97,107/07 i 94/13, 98/19).

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, telefonski broj, e-mail adresu).

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis, vlastoručno potpisan
 • presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika diplome o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu - preslika uvjerenja ili svjedodžbe o položenom stručnom ispitu, odnosno odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat nema obvezu polaganja stručnog ispita, sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97, 4/98).
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja;
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od dana objave natječaja i to:
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13),
 • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela navedenih u čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju –– ne stariji od dana objave natječaja.
 • Vlastoručno potpisana izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (suglasnost za objavu imena i prezimena na web stranici općine tijekom natječajnog postupka).

Kandidat/kandidatkinja koji ima pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo kako bi ostvario prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Tražene isprave/dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici, osim vlastoručno potpisane izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka. Izvornike isprava/dokumenata dostavit će izabrani kandidat nakon odabira.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednje poslodavca.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo priznato spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Nepotpune prijave su one koje ne sadrže ovim natječajem zatražene isprave i dokaze.

Prijava na natječaj, s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnosi se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, poštom preporučeno na adresu: Općina Privlaka, Dječji vrtić Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, s naznakom „Natječaj za odgojitelja – NE OTVARAJ“.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, u obliku pisanog testiranja te intervjua.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice osnivača i putem e-pošte.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Općine Privlaka.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Privlaka, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA PRIVLAKA

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun