Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 103-05/21-01/01
URBROJ: 2188/09-02-21-2

Privlaka, 07. svibnja 2021. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 04/18, 03/20 i 04/21), a sukladno Mjeri aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini-Javni rad iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme po Programu javnog rada u 2021. godini

I. Predmet javnog poziva:

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Privlaka, radi obavljanja privremenih poslova, na provođenju društveno korisnog rada po Programu javnog rada 2021. godini, a sve prema Mjeri aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini-Javni rad iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Program je predviđen za 5 izvršitelja, a potrebna razina obrazovanja je osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola ili srednja škola.

II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:

 • čišćenje uličnih oborinskih kanala, saniranje manjih nelegalnih lokacija na kojima je odbačen otpad, sadnja sadnica, drvoreda, ukrasnog bilja, plijevljenje korova, okopavanje zelenih nasada, obrezivanje suvišnih i suhih grana na drvoredima i ukrasnom bilju u samom centru Općine, zatim razgrtanje krtičnjaka, čišćenje, košnja, sakupljanje trave i smeća sa zelenih površina ispred dječjeg vrtića i na dječjem igralištu dječjeg vrtića, čišćenje javnih klupa, autobusnih stajališta i oglasnih ploča na području Općine, postavljanje i čišćenje koševa za otpatke, čišćenje i uređenje parkirališta i bankina što obuhvaća i obnovu horizontalne signalizacije, interventne poslove na nerazvrstanim cestama koji obuhvaćaju čišćenje i uklanjanje blata s ceste i nasipanje rupa kamenim agregatom te dopuna prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama, čišćenje od korova oploćnjaka na centralnom trgu te čišćenje površine oko spomen obilježja poginulim braniteljima iz Domovinskog rata koji se nalazi na obali Bosuta, podjela paketa GDCK, čišćenje i dezinfekcija unutrašnjosti zgrada u vlasništvu Općine te predmeta postavljenih na javnim površinama koje koristi veliki broj ljudi, kao što su klupe, autobusna stajališta, igralice na dječjim igralištima te sprave za rekreaciju na Poučnoj stazi.

III. Ciljane skupine:

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

 • ­bez obzira na duljinu prijave u evidenciji: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
 • ­osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • ­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Ovaj Program nije primjenjiv na nezaposlene osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 9 mjeseci u posljednja 24 mjeseca.

IV. Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

 1. Prijavitelji na javni poziv su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 2. Ispunjen obrazac prijave koji se može preuzeti s internet stranice Općine ili u upravnom odjelu Općine Privlaka),
 3. Životopis,
 4. Preslika osobne iskaznice,
 5. Ispis e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (s datumom izdavanja nakon dana objave javnog poziva),
 6. Presliku dokaza o završenoj školi,
 7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave javnog poziva),

Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke III. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr. Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja-Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece-rodne listove za svu djecu, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti-rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl., roditelji udovci-rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika, roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja-rodni listovi djece, osobe s invaliditetom-Rješenje o invaliditetu te druga odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

V. Rok i način dostave prijava:

Prijave na Javni poziv se dostavljaju od 10. svibnja 2021. godine do 17. svibnja 2021. godine, osobno ili poštom na adresu: Općina Privlaka, 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Javni rad u 2021. godini-ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun