Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 12. studenoga 2021. godine

Općinski načelnik Općine Privlaka, na temelju Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 16/20), raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA za akademsku godinu 2021./2022.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija:

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti dodiplomskih i diplomskih studija:

  • koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Privlaka,
  • koji imaju status redovnog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju po drugoj osnovi,
  • koji nisu stariji od 27 godina.

Odabir kandidata za dodjelu stipendija obavlja se po sljedećim kriterijima:

a) socijalno-imovinsko stanje,

b) opći uspjeh u prethodnoj godini (za studente prve godine i uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja, ako su bili oslobođeni završnog ispita ili mature),

c) sudjelovanje na natjecanjima, osvojene nagrade, postignuti rezultati, objavljeni radovi.

Tijelo kojem se podnose prijave:

Općina Privlaka, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Faličevci 7, 32 251 Privlaka, s naznakom „Javni natječaj za dodjelu stipendija 2021./2022.“

Rok u kojem se podnose prijave za natječaj: 15 dana od dana objave Natječaja.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:

Uz pisanu prijavu se prilaže:

a) preslika osobne iskaznice podnositelja prijave,
b) izjavu podnositelja prijave o članovima zajedničkog kućanstva,
c) preslike osobnih iskaznica članova zajedničkog kućanstva,
d) potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama,
e) preslika svjedodžbe o završenom 4. razredu srednjoškolskog obrazovanja,
f) preslika isprave ili dokumentacije o sudjelovanju na natjecanjima s postignutim rezultatima,
g) potvrda o redovnom upisu na fakultet tekuće studentske godine,
h) izjava podnositelja da ne prima stipendiju po drugoj osnovi,
i) potvrda fakulteta ili škole o redovnom školovanju užeg člana obitelji (ako ih ima),
j) za roditelje koji su hrvatski vojni invalidi odgovarajuću potvrdu o statusu HRVI,
k) za roditelje koji su hrvatski branitelji potvrdu Ureda za obranu da su sudjelovali u

Domovinskom ratu najmanje 90 dana,

l) eventualne potvrde za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji, potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja, potvrda o fakultetskim nagradama.

Dokumentacija koja se prilaže ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

Broj i visina stipendija koje će se dodijeliti:

Dodjeljuje se 7 stipendija po 700,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2021./2022.

Ostali podaci:

Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih Pravilnikom o stipendiranju redovnih studenata. Po završenom bodovanju sastavlja se bodovna lista prvenstva za studente. Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Privlaka te na internet stranici Općine Privlaka. Studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave iste.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić                 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun