Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 103-01/23-01/01
URBROJ: 2196-22-02-23-2

Privlaka, 18. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 04/18, 03/20 i 04/21), a sukladno Mjeri aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini-Javni rad iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Privlaka raspisuje

 JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme poProgramu javnog rada u 2023. godini

I. Predmet javnog poziva:

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Privlaka, radi obavljanja privremenih poslova, na provođenju društveno korisnog rada po Programu javnog rada u 2023. godini, a sve prema Mjeri aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini-Javni rad iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II. Kratak opis poslova:

-sudjelovanje u pripremi edukacija za djecu i mlade na temu zaštite i očuvanja okoliša i zdravlja, -sudjelovanje pri pripremi i provedbi akcija prikupljanja otpada odbačenog u okoliš vrtićke i školske djece,

-poslovi čišćenja i uređenje okoliša oko novo sagrađene zgrade Narodne knjižnice i čitaonice, Centra Općine, izletišta kod Bosuta, uređenje okoliša i pristupnih prilaza na sportskim igralištima i ostalim područjima za rekreaciju stanovništva,

-poslovi čišćenja od blata i ostale prljavštine sprava za rekreaciju, poučnih ploča i znakova na novoj Poučnoj stazi Park šuma Privlaka te s turističkih i prometnih znakova na području Općine.

III. Ciljane skupine:

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji HZZ-a:
 • roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva,
 1. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 2. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dulje od 24 mjeseca,
 3. osobe uključene u Program POSAO+.

U ovaj Program ne mogu biti uključene osobe kojima nije prošlo 12 mjeseci od prestanka trajanja prethodne mjere javni rad za tu osobu.

IV. Broj traženih radnika/radnica i razina obrazovanja: 2, a potrebna razina obrazovanja je bez škole i nezavršena osnovna škola, završena osnovna škola ili srednja škola.

V. Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

VI. Prijavitelji na javni poziv su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Ispunjen obrazac prijave koji se može preuzeti s internet stranice Općine ili u upravnom odjelu Općine Privlaka,
 2. Životopis,
 3. Presliku osobne iskaznice,
 4. Ispis e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (s datumom izdavanja nakon dana objave javnog poziva),
 5. Presliku dokaza o završenoj školi,
 6. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave javnog poziva).

Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke III. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr. roditelji s 4 i više malodobne djece-rodne listove za svu djecu, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti-rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl., roditelji udovci-rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika, roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja-rodni listovi djece, osobe s invaliditetom-Rješenje o invaliditetu te druga odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja)

VII. Rok i način dostave prijava:

Prijave na Javni poziv se dostavljaju od 19. svibnja 2023. godine do 27. svibnja 2023. godine, osobno ili poštom na adresu: Općina Privlaka, 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Javni rad u 2023. godini-ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun