Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Nakon što smo nedavno pisali o izgradnji kolektorske mreže, u ovom broju našeg lista iz Općine Privlaka donosimo informaciju o Programu raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području te općine.

Za razliku od brojnih općina koje su imale problema pri prodaji poljoprivrednog zemljišta, a u nekima taj posao još nije niti završen, Općina Privlaka nije imala tih problema.

Nesuglasica je bilo no svi su se planirani poslovi završili u predviđenim rokovima. “Katastarska općina Privlaka u svom prostoru ima ukupno 1.353 hektara poljoprivrednih površina u vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljem zakona i zakonskih odredbi, Općinsko vijeće izabralo je povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje je onda dalo prijedlog programa o raspolaganju tim zemljištem na koji je resorno Ministarstvo dalo suglasnost još 15. rujna 2009. Nakon ispunjenih preduvjeta krenulo se s radom pa je povjerenstvo prvo predvidilo površine predviđene za povrat, a koje su vlasnicima oduzete za vrijeme bivše države, i to ukupno 423 hektara poljoprivrednih površina. Od tih površina, oko 320 hektara površina je vraćeno vlasnicima, a za ostatak je postupak još u tijeku i očekuje se da i to bude uskoro završeno”, rekao nam je načelnik Općine Privlaka Darko Galić.

Načelnik nadalje ističe da se u programima preraspodjele zemljišta prije svega nastojalo zadovoljiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima je prodano oko 300 hektara zemljišta. “Pokušali smo dovesti obiteljska poljoprivredna gospodarstva u poziciju da imaju svoj put razvoja, da znaju s čime raspolažu. Temeljem Pravilnika o određivanju cijene proveden je natječaj i tu mogu naglasiti da je postignuta maksimalna cijena koja se mogla postići. Dakle, na gotovo sve čestice postignute su duple cijene od početne. Što se tiče dugogodišnjeg zakupa, za tu namjenu bilo je predviđeno 510 hektara površina, no kako je cjelokupan posao oko dugogodišnjeg zakupa u nadležnosti resornog Ministarstva, Općina Privlaka u tom postupku nije sudjelovala.

Od ostalih površina na području Općine Prvlaka, ostalo je još 74 hektara za klasični, obični zakup i taj će se posao dovršiti početkom sljedeće godine, te 52 hektara predviđenih za ostale namjene, a to su recimo sportske površine i slične potrebe Općine Privlaka. Treba napomenuti da je dio od ta 52 hektara zemljišta pod raznim šikarama i šumama ili na žalost, pod divljim deponijama, a dio je predviđen i za novu gospodarsku zonu”, ističe Galić.

Naravno da u ovakvim projektima ne mogu svi biti zadovoljeni i uvijek će se naći onih koji nisu sasvim zadovoljni, no kako ističe načelnik, Općinsko vijeće Općine Privlaka nastojalo je voditi računa o tome da pokuša pronaći što realnije rješenje za sve zainteresirane tako što je program dan na uvid svim zainteresiranim stranama koje se imale i pravo žalbe na stvari s kojima se ne slažu. 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun