Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „BOSUTSKI NIZ“ raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe „Bosutski niz “ – 1 izvršitelj

Radni odnos za mjesto upravitelja/ice LAG-a zasniva se na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uvjeti:
- završena viša ili visoka škola( ekonomske ili poljoprivredne struke)
- minimalno 5 godina radnog staža u struci od čega minimalno 2 godine radnog staža iz područja izrade strateško-planske dokumentacije i vođenja razvojnih projekata
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredno poznavanje rada na računalu
- vozačka dozvola B kategorije
- hrvatsko državljanstvo

Poželjna znanja i vještine: 
- razvijene organizacijske sposobnosti
- razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
- sposobnost samostalnog i timskog rada
- komunikativnost, motiviranost i predanost radu

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Natječaj provodi Upravni odbor LAG-a, a u testiranja mogu biti uključeni i vanjski suradnici.

Opis radnog mjesta:
- ispunjavanje obveza LAG-a propisanih zakonskom regulativom,
- obavljanje stručno administrativnih poslova LAG-a,
- predlaganje prijedloga programa i planova rada LAG-a,
- iznalaženje mogućnosti za ostvarenje ciljeva definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a te osmišljavanje projekata LAG-a,
- pravovremeno informiranje potencijalnih prijavitelja o svim mjerama ruralnog razvoja za davanje potpora za financiranje projekata,
- sudjelovanje u pružanju savjetodavne i tehničke pomoći u izradi i prijavi projektne dokumentacije kao i kvalitetnoj provedbi istih
- briga o organizaciji edukacija, seminara i radionica o izradi prijedloga projekata i o korištenju mogućih izvora financiranja,
- prikupljanje projektnih ideja, ažuriranje baze projektnih ideja,
- briga za aktivno uključivanje lokalne zajednice, a posebno marginaliziranih i društveno ugroženih skupina u provedbu ciljeva i mjera definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
- zamolba i motivacijsko pismo (do maksimalno jedne kartice teksta)
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o stručnoj spremi
– preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
- preslik radne knjižice ili ispis staža HZMO-a
- preslik uvjerenja/potvrde o završenim programima izobrazbe (ako je kandidat završio program izobrazbe)
- preslik domovnice
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- preslik vozačke dozvole

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od datuma objave javnog natječaja, odnosno do 13. ožujka 2013. godine. Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG „Bosutski niz “, Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci s naznakom „Prijava na natječaj za upravitelja LAG-a Bosutski niz“. Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja biti će pozvani na pismeno testiranje sukladno opisu radnog mjesta 1. engleski jezik, 2. provjera stručnih i organizacijskih znanja i vještina 3. provođenje psihologijskog testiranja. Kandidati koji zadovolje na pismenom testiranju bit će pozvani na individualni razgovor.
Za kandidata koji ne pristupi pismenom testiranju i/ili individualnom razgovoru smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Natječaj za zapošljavanje upravitelja LAG-a „Bosutski niz“ biti će objavljen na službenim web stranicama Grada Otoka, te općina: Privlaka, Nijemci, Stari Mikanovci, Ivankovo, Gradište, Vođinci, Andrijaševci, Cerna te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, portal Posao.hr. 

LAG „Bosutski niz“
Predsjednica Upravnog odbora
Marija Čolaković, dipl.oec.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun