Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

OBAVIJEST ZA PRIGOVOR

Sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 17/10), studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Privlaka.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/13-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-16
Privlaka, 13. ožujka 2014. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjenik“ Vukovarsko-srijemske županije 17/10), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

BODOVNU LISTU PRVENSTVA -STIPENDIJE 2013/2014

IME I PREZIME KANDIDATA BROJ BODOVA

1.  MATEA SOLDO 49
2.  DINO DŽAFOVIĆ 48
3.  TEREZA NEFERANOVIĆ 48
4.  EVELIN ŠARIĆ 46
5.  MARINA PEJAKOVIĆ 45
6.  FRANJO TOŠIĆ 41
7.  MATEA LOVRIĆ 41
8.  ANITA PRANJIĆ 40
9.  MATEA TOŠIĆ 30
10.  MARKO NAĐ 23
11.  MARINA ČAČIĆ 21
12.  MIRTA ALILOVIĆ 15
13. MARTINA DOMAC 15

* TOMISLAV BLAŽEVIĆ – prijava se odbacuje, sukladno članku 12. Pravilnika.

POVJERENSTVO:

1. Antun Grčević

2. Madlen Lovrić

3. Ivan Pejaković

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun