Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK

KLASA: 363-02/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 14. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama ("Narodne novine” broj 143/12) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09.), Načelnik Općine Privlaka, dana 14. kolovoza 2014. godine, donio je

O D L U KU

 

o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija
Članak 1.


Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesija (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Privlaka:

1. jedna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova i
2. jedna koncesija za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Članak 2.


U Stručno povjerenstvo za iz čl. 1. ove Odluke imenuju se:

1. Branka Šarić, mag. iur.- predsjednica Povjerenstva, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave Klasa: 406-01/14-01/56, Urbroj: 526-06-02-01/2-14-206
2. Madlen Lovrić, mag. ing. agro. - član Povjerenstva
3. Antun Grčević - član Povjerenstva

Članak 3.


Zadaci Stručnog povjerenstva jesu:
- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
- pregled i ocjena pristiglih ponuda,
- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili
prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga,
- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova.

Članak 4.


Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Privlaka.

Članak 5.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti ce se na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka.

NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun