Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/02
URBROJ: 2188/09-01-14-12
Privlaka, 29. listopada 2014. godine

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) te članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 10. sjednici održanoj 29. listopada 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti- skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području
općine Privlaka
Članak 1.

Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području općine Privlaka sljedećem ponuditelju:

STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu, Direktor Tomislav Strunje, sa sjedištem u Gradištu, Ambarine bb, OIB: 97670986612 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći sklapanjem Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Koncesionar je dužan komunalne poslove obavljati u skladu sa pravilima struke i svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 4.

Iznos godišnje koncesijske naknade za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, utvrđuje se u visini od 10 % od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija, koja se plaća mjesečno do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 5.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja, odnosno 10 dana od kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Članak 6.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Privlaka da na temelju ove Odluke, s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Obrazloženje

Općina Privlaka pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području općine Privlaka objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2014/S 01K-0040176, dana 25. kolovoza 2014. godine sukladno članku 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članku 19. i 21. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.), te članku 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.)
Dana 14. kolovoza 2014. godine donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Privlaka i to za jednu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova i jednu koncesiju za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.
Dana 06. listopada 2014. godine u 10,00 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 4 (četiri) ponude ponuditelja:
• STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
• EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Varaždina, Pavleka Miškine 63, odgovorna osoba ponuditelja Marijana Palijan
• „D&V“ prijevozničko-uslužni obrt iz Privlake, B. J. Šokčevića 124 D, vl. Vinko Dogančić
• VRANJEVO d.o.o. iz Otoka, V. Nazora 1/1, Direktor Goran Martinović

Sukladno članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.) određeni su kriteriji za odabir najpovoljnije ponude na temelju kojih je izabran ponuditelj s najvećim brojem bodova.
Prilikom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-02/14-01/02, URBROJ: 2188/09-01-14-10 od 15. listopada 2014. godine, ustanovljeno je da je ponuda ponuditelja STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje sukladna uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje i valjana te je, prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocjenjena najpovoljnijom.
Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području općine Privlaka kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku.  Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabiru ponuda, sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIVLAKA
Predsjednik
Antun Grčević

Dostaviti:
1. STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
2. EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Varaždina, Pavleka Miškine 63, odgovorna osoba ponuditelja Marijana Palijan
3. „D&V“ prijevozničko-uslužni obrt iz Privlake, B. J. Šokčevića 124 D, vl. Vinko Dogančić
4. VRANJEVO d.o.o. iz Otoka, V. Nazora 1/1, Direktor Goran Martinović
5. Pismohrana, ovdje

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun