Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-14
Privlaka, 29. listopada 2014. godine

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) te članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 10. sjednici održanoj 29. listopada 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Privlaka
Članak 1.

Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova slijedećem ponuditelju:

EKO-DIM dimnjačarski-uslužni obrt, vlasnik Hrvoje Horvat, sa sjedištem u Vinkovcima, Ljudevita Gaja 1c, OIB: 55232200465 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći sklapanjem Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa pravilima struke i svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.

Članak 4.

Iznos godišnje koncesijske naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 10 % od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija, koja se plaća mjesečno do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 5.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja, odnosno 10 dana od kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Članak 6.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Privlaka da na temelju ove Odluke, s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Obrazloženje

Općina Privlaka pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2014/S 01K-0040136, dana 25. kolovoza 2014. godine sukladno članku 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članku 19. i 21. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.), te članku 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.)
Dana 14. kolovoza 2014. godine donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Privlaka i to za jednu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova i jednu koncesiju za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.
Dana 01. listopada 2014. godine u 10,00 sati Stručno povjerenstvo je provelo postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 4 (četiri) ponude ponuditelja:
• DIMNJAK obrt za dimnjačarske usluge iz Otoka, J. J. Strossmayera 208, vl. Đuro Čačić
• EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat
• STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
• EKO JANKOVCI d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge iz Starih Jankovaca, Dr. Franje Tuđmana 13, Direktor Anto Majić

Sukladno članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.) određeni su kriteriji za odabir najpovoljnije ponude na temelju kojih je izabran ponuditelj s najvećim brojem bodova.
Prilikom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-02/14-01/01, URBROJ: 2188/09-01-14-12 od 20. listopada 2014. godine, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i valjana, te je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocjenjena najpovoljnijom.
Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku.  Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabiru ponuda, sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIVLAKA
Predsjednik
Antun Grčević

Dostaviti:
1. DIMNJAK obrt za dimnjačarske usluge iz Otoka, J. J. Strossmayera 208, vl. Đuro Čačić
2. EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat
3. „STRUNJE-TRADE“ d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
4. EKO JANKOVCI d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge iz Starih Jankovaca, Dr. Franje Tuđmana 13, Direktor Anto Majić
5. Pismohrana, ovdje

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun