Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK

Privlaka, 24. travnja 2017. godine


Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Privlaka  objavljuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

I. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Privlaka, radi obavljanja privremenih poslova, na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na području Općine Privlaka, u 2017. godini za više izvršitelja programa, a sve prema mjerama i ciljanim skupinama, odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini.

II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:
- revitalizacija javnih površina, a sastoji se od uređenja okoliša i površina te dovođenja istih u stanje funkcionalnosti i bolje iskoristivosti

III. CILJANI KORISNICI: Kandidati s prebivalištem na području Općine Privlaka:

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciji - hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,
- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
- osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.


IV.  Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

V.  Prijavi je potrebno priložiti:
1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Preslika osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja )
4. Presliku dokaza o završenoj školi
5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)  
6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
7. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    - Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,
- Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu
- Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
- Roditelji udovci : rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
- Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece
- Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu,
te druga  odgovarajuća dokumentacija ( potvrde/uvjerenja ).

VI. Prijave na Javni poziv se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 02. svibnja 2017. godine, na adresu: Općina Privlaka, 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom «javni poziv – javni radovi- revitalizacija javnih površina – ne otvaraj», ili dostaviti osobno u Općinu Privlaka od 8,00 do 15,00 sati radnim danom (ponedjeljak - petak) za vrijeme trajanja oglasa.

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VIII.  Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

IX. O rezultatima  Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun