Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinsko vijeće

            Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 31. Statuta Općine Privlaka ("Službeni vjesnik Vukovarsko - srijemske županije", broj 12/09, 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 24. sjednici održanoj dana 04. srpnja 2016. godine, donosi:

ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PRIVLAKA

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, u nastavku: II. izmjene i dopune PPUO Privlaka.

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te rokovi za izradu i izvori financiranja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.

(3) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka je Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

(4) Stručni izrađivač II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine", broj 118/09), (u nastavku: stručni izrađivač).

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 2.

(1) II. izmjene i dopune PPUO Privlaka izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) (u nastavku: ZPU) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine", broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja.

(2) Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 64/08) u tijeku izrade provesti će se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune PPUO Privlaka.

 

RAZLOZI DONOŠENJA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 3.

II. izmjene i dopune PPUO Privlaka izrađuju se u svrhu ostvarivanja preduvjeta za realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općine Privlaka, te usklađenja sa u međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

 

OBUHVAT II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 4.

(1) II. izmjene i dopune PPUO Privlaka odnose se na sveobuhvatne izmjene i dopune tekstualnog i grafičkog dijela PPUO Privlaka koje naročito uključuju:

izmjene i dopune PPUO Privlaka u svrhu ostvarivanja gospodarskih i razvojnih programa Općine Privlaka;

usklađivanje PPUO Privlaka sa Zakonom o prostornom uređenju, posebice preispitivanje potrebe izrade prostornih planova užih područja te određivanje uređenih i neuređenih dijelova neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja i određivanje dijelova građevinskih područja naselja planiranih za urbanu preobrazbu u skladu sa smjernicama iz članka 201. Zakona;

usklađivanje PPUO Privlaka s ostalim zakonima i propisima koji imaju utjecaja na prostorno uređenje,

izradu novih kartografskih prikaza PPUO Privlaka u elektroničkom obliku vektorskog zapisa georeferenciranog u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne novine", broj 115/15);

usklađivanje PPUO Privlaka sa II. i III. izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko - srijemske županije (SV VSŽ, broj 07/02, 08/07, 09/07 - ispravak, 09/11 i 19/14);

izmjene i dopune PPUO Privlaka u skladu sa prihvaćenim pojedinačnim inicijativama pravnih i fizičkih osoba;

izmjene i dopune PPUO Privlaka u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama odnosno propisanim dokumentima koje temeljem članka 90. ZPU dostave javnopravna tijela propisana posebnim propisima.

(2) Grafički dio II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka sadržavat će nove kartografske prikaze PPUO Privlaka u digitalnom i tiskanom obliku.

(3) Po donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka objavit će se pročišćeni tekst Odredbi za provođenje u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Privlaka i koji će biti objavljen u "Službenom vjesniku" Vukovarsko - srijemske županije.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 5.

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Privlaka je Prostorni plan uređenja Općine Privlaka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko - srijemske županije, broj 04/07 i 20/10) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Privlaka.

(2) Kako je od donošenja PPUO Privlaka zbog usklađivanja s europskom zakonskom regulativom i europskim standardima došlo je do izmjene velikog broja zakona i propisa, pri čemu je naročito bitno donošenje novog Zakona o prostornom uređenju, te su donesene izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko - srijemske županije, nameće se potreba i zakonska obaveza da se PPUO Privlaka uskladi s navedenim dokumentima, kao i ostalim zakonima i propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja.

(3) II. izmjenama i dopunama PPUO Privlaka ostvariti će se preduvjeti za realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općine Privlaka, te omogućiti razmatranje i ugrađivanje u Plan pojedinačnih inicijativa javnopravnih tijela, te pravnih i fizičkih osoba.

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 6.

II. izmjenama i dopunama PPUO Privlaka će se ostvariti preduvjeti za realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općine Privlaka, te će se Plan uskladiti sa u međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 7.

Za potrebe izrade II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela određena posebnim propisima.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka Općina Privlaka će osigurati službene digitalne podloge u novoj kartografskoj projekciji HTRS96 (digitalna topografska karta u mjerilu 1:25.000 i digitalni katastarski plan katastarske općine Privlaka).

(2) Stručno rješenje II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka izradit će ovlašteni stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 9.

(1) Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svog djelokruga za potrebe izrade II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka, Općina Privlaka će zatražiti od:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB

DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, Radnička cesta 80/7, 10000 ZAGREB

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, 32000 VUKOVAR

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 ZAGREB

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB

MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Glagoljaška 27 b, 32100 VINKOVCI

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Vukovar / Vinkovci, Odjel za zaštitu i spašavanje, Lavoslava Ružičke 1, 32000 VUKOVAR

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 11, 32000 VUKOVAR

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE, Glagoljaška 27, 32100 VINKOVCI

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE, Trg Josipa Runjanina 1, 32100 VINKOVCI

HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE, Glagoljaška 4, 32100 VINKOVCI

HŽ - INFRASTRUKTURA d.o.o., Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, 10000 ZAGREB

HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Ulica Nikole Jurišića 13, 10000 ZAGREB

HOPS - HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, 10000 ZAGREB

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., “ELEKTRA VINKOVCI”, Kralja Zvonimira 96, 32100 VINKOVCI

PLINARA ISTOCNE SLAVONIJE d.o.o., Ohridska 17, 32100 VINKOVCI

PLINACRO d.o.o. - Sektor imovinsko - pravnih, geodetskih i poslova tehničke zaštite, Savska cesta 88 a, 10000 ZAGREB

INA - Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Avenija Većeslava Holjevca 10, 10000 ZAGREB

HRVATSKE VODE - Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Služba planiranja, pripreme i razvoja projekata, Ulica Općine Vukovara 220, 10000 ZAGREB

HRVATSKE VODE - Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save Vodnogospodarska ispostava “Biđ - Bosut”, J. Kozarca 28, 32100 VINKOVCI

"VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o., Dragutina Žanića - Karle 47a, 32100 VINKOVCI

“HRVATSKE ŠUME” p.o. - UPRAVA ŠUMA VINKOVCI, Odjel za uređivanje šuma, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 VINKOVCI

GRAD VINKOVCI, Bana J. Jelačića 1, 32100 VINKOVCI

GRAD OTOK, Trg kralja Tomislava 6A, 32252 OTOK

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI, Vinkovačka 6, 32271 ROKOVCI

OPĆINA CERNA, Šetalište dr. Franje Tuđmana, 2, 32272 CERNA

OPĆINA GRADIŠTE, Trg hrvatskih velikana 1, 32273 GRADIŠTE

OPĆINA STARI JANKOVCI, Dr. Franje Tuđmana 13, 32241 STARI JANKOVCI

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka je 30 dana od dana primitka ove Odluke. Ukoliko javnopravna tijela određena posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

(3) Ako se u tijeku izrade II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka za to ukaže potreba u postupak izrade biti će uključeni i drugi sudionici.

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka:

dostava zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

pribavljanje službene digitalne podloge u novoj kartografskoj projekciji HTRS96 (digitalna topografska karta u mjerilu 1:25.000 i digitalni katastarski plan katastarske općine Privlaka) - u roku od 30 dana,

izrada Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka - 90 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva i pribavljanju digitalnih podloga,

javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka - u trajanju od 15 dana,

izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

izrada Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

mišljenje Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko - srijemske županije u pogledu usklađenosti II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka sa Prostornim planom županije - u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

usvajanje II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka - na prvoj narednoj sjednici po zaprimanju mišljenja Zavoda za prostorno uređenje,

dostava završnog elaborata - u roku od 15 dana od donošenja II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka na Općinskom vijeću Općine Privlaka,

objava pročišćenog teksta Odredbi za provođenje PPUO Privlaka u "Službenom vjesniku" - 30 dana od donošenja II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka na Općinskom vijeću.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIVLAKA

Članak 11.

Izrada II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka financirat će se iz Proračuna Općine Privlaka i iz drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka.

(2) Općina Privlaka će, po objavi ove Odluke u "Službenom vjesniku", na mrežnoj stranici Općine Privlaka i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka.

(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko - srijemske županije.

KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 2188/09-03-16-2
Privlaka, 04. srpnja 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Antun Grčević

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun