Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 112-03/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-1

Privlaka, 10. siječnja 2018. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-65, od 17. studenoga 2017. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. „Zaželi - program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0039, KLASA: 910-04/17-07/58, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017. godine te članka 47. Statuta Općine Privlaka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09, 07/13), općinski načelnik Općine Privlaka, objavljuje

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, projekt „ZAŽELI”– program zapošljavanja žena

“Ojačaj svoj radni potencijal”  u Općini Privlaka, na radno mjesto

1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - 15 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme - 24 mjeseca
 
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 
4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Općine Privlaka
 
5. Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi),
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć pri odlasku u šetnju,
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova.

6.   Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola
d) da se vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
 
s posebnim naglaskom na:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice o drogama,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice.

7.  Uz obrazac prijave kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. presliku dokaza o završenoj školi,
 4. potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog poziva),
 5. presliku e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 
Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Općini Privlaka, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranici Općine Privlaka: opcina-privlaka.hr .

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinnjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka, putem pošte ili osobno , u roku od 8 (osam) dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj  „ZAŽELI“ – Općina Privlaka - program zapošljavanja žena.
Općina Privlaka zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

                                                                                                                     

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun