Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 112-03/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-65
Privlaka, 28. veljače 2018. godine

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) te članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09. i 07/13.), općinski načelnik Općine Privlaka donosi

ODLUKU o odabiru kandidatkinja

I.

             Na temelju Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, projekt „ZAŽELI” – program zapošljavanja žena “Ojačaj svoj radni potencijal” u Općini Privlaka, KLASA: 112-03/18-01/01, URBROJ: 2188/09-02-18-1 od 10. siječnja 2018. godine, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci te internetskim stranicama Općine Privlaka i izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava, utvrđeno je da se za prijam u radni odnos u projektu odabiru sljedeće kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete:

 

1.         Kata Balov

2.         Nevenka Džalok

3.         Suzana Džafović

4.         Marica Grgić

5.         Marica Jokić

6.         Olgica Jurić

7.         Zdravka Jurković

8.         Ana Kunčević

9.         Mara Nadarević

10.       Marica Neferanović

11.       Gordana Pejaković

12.       Vesna Puškarić

13.       Jela Pranjić

14.       Božana Sučić

15.       Gordana Varzić

II.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka za daljnje postupanje u sklopu projekta „ZAŽELI” – program zapošljavanja žena “Ojačaj svoj radni potencijal” u Općini Privlaka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun