Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinsko vijeće

Temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj  94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.) i članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09, 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine,     d o n o s i

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Privlaka

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje:

 • način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) i povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, plastike, stakla, tekstila, problematičnog otpada te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 • davatelj javne usluge i područje pružanja javne usluge,
 • kriterij obračuna količine otpada,
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,
 • najmanja učestalost odvoza otpada,
 • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
 • popis adresa reciklažnih dvorišta,
 • način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,
 • provedba Ugovora o korištenju javne usluge koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),
 • način podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,
 • uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge,
 • prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge,
 • cijena obvezne minimalne javne usluge,
 • način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, količina krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima u okviru javne usluge,
 • ugovorna kazna,
 • opći uvjeti ugovora s korisnicima.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu: Uredba) imaju sljedeće značenje:

 

 1. Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
 2. Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
 3. Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton.
 4. Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata, tržnica i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda,
 5. Reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil i sl.).
 6. Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
 7. Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.
 8. Javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
 9. Usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada.
 10. Korisnik usluge na području pružanja usluge je svaka fizička i prava osoba, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.
 11. Obračunsko mjesto je adresa nekretnine.
 12. Mjesto primopredaje i lokacija obračunskog mjesta u smislu ove odluke imaju isto značenje, a određuje se izjavom o načinu korištenja javne usluge.

Davatelj javne usluge i područje pružanja javne usluge

Članak 3.

Na području općine Privlaka javnu uslugu i uslugu povezanu s javnom uslugom pruža pravna ili fizička osoba temeljem ugovora o koncesiji, sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

Kriterij obračuna količine otpada

Članak 4.

            Kriterij obračuna količine otpada kojeg predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika.

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada

 

Članak 5.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima za miješani komunalni otpad volumena  120 litara, 240 litara i 1100 l.

 Biootpad korisnici usluge prikupljaju u posebnim tipiziranim vrećicama volumena 120 l ili ih kompostiraju u vlastitom kućanstvu, ovisno o tome kako se korisnici usluge odluče u Izjavi o načinu korištenja javne usluge.

Davatelj usluge dostavit će korisniku usluge u individualnom stanovanju vrećice iz prethodnog stavka.

Otpadni papir i karton prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima volumena 120 litara i 240 litara.

Otpadna plastika prikupljaju se u posebnim tipiziranim plastičnim spremnicima volumena 120 litara i 240 litara.

Otpadni papir i karton te otpada plastika prikupljaju se jednom mjesečno.

Otpadni metal prikuplja se u posebnim plastičnim vrećicama volumena 120 litara.

Davatelj usluge dostavit će korisniku usluge u individualnom stanovanju za tekuću godinu 6 vrećica za prikupljanje otpadnog metala koji se prikuplja svaki drugi puta kada se odvozi otpadni papir i karton po rasporedu davatelja usluge.

Otpadno staklo prikuplja se u posebnim tipiziranim plastičnim vrećicama volumena 120 litara. Davatelj usluge isporučit će korisniku usluge u individualnom stanovanju na njegov zahtjev godišnje do 3 takve vrećice.

Otpadni tekstil prikuplja se u posebnim tipiziranim plastičnim vrećicama volumena 120 litara. Davatelj usluge isporučit će korisniku usluge na njegov zahtjev godišnje do 2 takve vrećice.

Reciklabilni komunalni otpad prikuplja se i putem odgovarajućih tipiziranih spremnika volumena 1100 litara za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, postavljenih na javnoj površini te u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

            Davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom dužan je osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 5. stavka 1. ove Odluke, u slučaju povremenog korištenja javne usluge iznad obvezne minimalne javne usluge, miješani komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim plastičnim vrećicama za miješani komunalni otpad volumena 120 litara, koje će korisniku usluge na njegov zahtjev i o njegovom trošku osigurati davatelj usluge, sukladno važećem cjeniku.

U cijeni vrećice iz prethodnog stavka sadržani su troškovi prijevoza i zbrinjavanja na taj način prikupljenog miješanog komunalnog otpada.

U slučaju da korisnik usluge zatraži dodatne vrećice za prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike i metala, stakla ili tekstila davatelj usluge će mu iste osigurati bez naknade.

Članak 7.

            Davatelj usluge dužan je u spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada ugraditi čipove za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika.

 

Članak 8.

Spremnici za komunalni otpad koji se nalaze na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge moraju biti označeni čitkom i trajnom oznakom koja sadrži naziv davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom i oznaku koja je u Evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

Davatelj usluge dužan je osigurati označavanje spremnika iz stavka 1. ovoga članka i održavati čitkost oznake na spremniku.

Korisnik usluge koji već raspolaže spremnikom dužan je omogućiti davatelju usluge označivanje spremnika sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 9.

Spremnici za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim prostorima na način kojim se onemogućava pristup trećim osobama.

Kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika na obračunskom mjestu kod korisnika usluge sukladno prethodnom stavku ovoga članka spremnici se mogu nalaziti na javnoj površini na najmanjoj udaljenosti od glavnog ulaza nekretnine obračunskog mjesta dostupnoj vozilu davatelja usluge.

           

Članak 10.

            Korisnik usluge dužan je sa spremnicima za koje je zadužen postupati na način koji ne dovodi do njihova oštećenja ili uništenja te skrbiti da ti spremnici ne budu oštećeni ili uništeni od trećih osoba.        

Članak 11.

Spremnici za odvojeno prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 5. stavka 11. ove Odluke postavljaju se na javnu površinu sukladno Planu lokacija za postavljanje spremnika za reciklabilni komunalni otpad (u daljnjem tekstu: Plan lokacija).

Plan lokacija sadrži popis lokacija za postavljanje spremnika, broj spremnika, volumen i izgled spremnika.

Plan lokacija izrađuje Općine Privlaka

Plan lokacija objavljuje se na mrežnim stranicama davatelja usluge i Općine Privlaka.

 Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju biti označeni čitkom i trajnom oznakom  koja sadrži naziv davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se prikuplja putem tog spremnika. Oznaka se mora nalaziti na prednjoj strani spremnika.

Općina Privlaka dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke izraditi Plan lokacija. 

Korisnik usluge dužan je sa spremnicima za sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada postavljenima na javnoj površini postupati na način koji ne dovodi do njihovog oštećenja ili uništenja.

Najmanja učestalost odvoza otpada

Članak 12.

Najmanja učestalost odvoza otpada na području Općine Privlaka je:

 • jednom tjedno - miješani komunalni otpad,
 • jednom tjedno - odvoz biootpada za sve korisnike koji ne kompostiraju u vlastitom kućanstvu,
 • jednom mjesečno - otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada te za otpadnu plastiku,
 • svaki drugi put kada se odvozi otpadni papir i karton – otpadni metal.

 

            Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada sastavni je dio Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 16. Uredbe.

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

 

Članak 13.

Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

Popis adresa reciklažnih dvorišta

Članak 14.

Popis adresa reciklažnih dvorišta sadržana je u Prilogu 1. ove Odluke.

 

Način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

Članak 15.

            Davatelj usluge dužan je korisnicima usluge osigurati pružanje javne usluge i usluga povezanih s javnom uslugom na način da korisniku usluge bude osigurana mogućnost:

 • odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada putem spremnika na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,
 • odvojene primopredaje biorazgradivog komunalnog otpada putem spremnika na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada,

Korisnik usluge je dužan kućno kompostiranje biootpada vršiti sukladno članku  9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

 U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade sljedeće usluge povezane s javnom uslugom:

 • sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,
 • sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada putem spremnika postavljenih na javnoj površini,
 • sakupljanje glomaznog otpada sukladno odredbi članka 25. ove Odluke,
 • sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu, odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

 

       Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge uz naknadu:

 • iznimno preuzimanje veće količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • preuzimanje glomaznog otpada iznad 3 m3.

Članak 16.

            Davatelj usluge dužan je donijeti cjenik po prethodno pribavljenoj suglasnosti načelnika Općine Privlaka.

            Davatelj usluge dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti svim korisnicima javne usluge obrazac Izjave o načinu korištenja javne usluge.

Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva primjerka Izjave iz stavka 2. ovoga članka s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku ili elektroničkim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Ako korisnik usluge u roku iz prethodnog stavka ne vrati davatelju usluge popunjenu izjavu o načinu korištenja javne usluge, primjenjuju se podaci iz izjave koje je naveo davatelj usluge.

Članak 17.

            Davatelj usluge dužan je od korisnika usluge preuzimati sadržaje spremnika/vrećica najmanje u rokovima određenim člankom 12. ove Odluke.

            Davatelj usluge dužan je vizualnim pregledom ili na drugi odgovarajući način utvrditi da otpad sadržan u spremniku/vrećici prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

            Davatelj usluge dužan je gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva te je prikupljeni otpad dužan predati osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

Provedba ugovora u slučaju nastupanja posebnih okolnosti

Članak 18.

            U slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarne nepogode, katastrofe i slično) načelnik Općine Privlaka će na temelju prijedloga Stožera civilne zaštite Općine Privlaka, donijeti posebnu Odluku kojom će urediti provedbu ugovora o korištenju javne usluge.

            Odlukom iz stavka 1. ovoga članka će se ovisno o nastalim posebnim okolnostima utvrditi prioritet, vremenski okvir te opseg pružanja javne usluge, a sukladno kojoj je dužan postupati davatelj usluge za vrijeme dok je navedena  Odluka na snazi.     

Način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru mještana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Članak 19.

            Davatelj usluge dužan je omogućiti mještanima podnošenje prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada.

Prigovor se može podnijeti pisanim putem na adresu davatelja usluge, putem sredstava elektroničke komunikacije te usmeno na zapisnik u poslovnim prostorijama davatelja usluge.

Davatelj usluge je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora utvrditi činjenično stanje i pismeno se očitovati korisniku usluge na navode iz prigovora, a sve sukladno Općim uvjetima iz ove Odluke.

Članak 20.

Davatelj usluge dužan je putem svoje mrežne stranice obavijestiti građane o mogućnosti i načinu podnošenja prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada.

            Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od primitka prigovora korisnika.

Uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge

Članak 21.

Korisniku usluge koji u izjavi o načinu korištenja javne usluge ili pisanim putem zahtjeva da mu davatelj usluge osigura uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge i u slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik, davatelj usluge će u primjerenom roku od zaprimanja izjave, odnosno pisanog zahtjeva osigurati uvjete za pojedinačno korištenje javne usluge.

Davatelj usluge će korisniku usluge iz prethodnog stavka o njegovom trošku osigurati zasebne spremnike, odnosno vrećice za miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad, otpadni papir, plastiku i metal, staklo i tekstil na način da budu primjereni potrebi tog korisnika usluge, a sve prema cjeniku davatelja usluge.

Spremnike iz stavka 2. ovoga članka davatelj usluge će pridružiti Evidenciji tog korisnika usluge i obračunskom mjestu.

Prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge

Članak 22.

            Prihvatljiv dokaz o izvršenju javne usluge za pojedinog korisnika usluge je elektronsko očitanje pražnjenja označenog spremnika, odnosno evidencija davatelja usluge o datumu i broju pražnjenja spremnika tijekom obračunskog razdoblja za pojedinog korisnika usluge.

Korisnik usluge može na zahtjev dobiti ispis evidencije odvoza otpada.           

Cijena minimalne javne usluge

Članak 23.

Cijena obvezne minimalne javne usluge je dio cijene javne usluge koju je korisnik usluge dužan platiti davatelju usluge za obračunsko mjesto.

 

Ako korisnik usluge trajno ne koristi nekretninu nije dužan platiti cijenu obvezne minimalne javne usluge.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je:

 • nekretnina za koju se na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi dokaziv način utvrdi da se ne koristi ili
 • nekretnina koja nije pogodna za stanovanje,
 • novosagrađena nekretnina koje je neuseljena.

 

Činjenica da se nekretnina ne koristi trajno dokazuje se i izdanom potvrdom

od strane Općine Privlaka.

Cijena obvezne minimalne javne usluge plaća se radi osiguranja sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge mora biti zasebno iskazana na računu za pruženu javnu uslugu.

 

Način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Članak 24.

U slučaju kad više korisnika koristi zajednički spremnik za miješani komunalni otpad, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, davatelj usluge primijeniti će udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika prema sljedećim kriterijima:

 • kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznosi jedan.
 • kad su korisnici javne usluge kućanstva/etažni stanovi i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima na način da zbroj svih udjela čini jedan kao kriterij određivanja udjela korisnika javne usluge primjenjivat će se za kućanstva broj članova kućanstva, pri čemu su korisnici usluga vlasnici kuća/stanova.
 • kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima na način da zbroj svih udjela čini jedan kao kriterij određivanja udjela korisnika javne usluge primjenjivat će se za kućanstva broj članova kućanstva a za pravne osobe i obrtnike broj zaposlenih, pri čemu su korisnici usluga vlasnici kuća/stanova i pravne osobe/ fizičke osobe-obrtnici korisnici poslovnih prostora.

Količina krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Članak 25.

            Davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade u količini do 3,0 m3.

            Davatelj usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku, ali ne dužem od 15 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ugovorna kazna

Članak 26.

Korisnik usluge dužan je platiti iznos ugovorne kazne za sljedeće postupke:

 

 • ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna;
 • ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, ugovorna kazna iznosi 200,00 kuna;
 • ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 300,00 kuna;
 • ako je potpisao izjavu da će vršiti kućno kompostiranje biootpada, a davatelj usluge utvrdi da taj otpad odlaže u spremnik za miješani komunalni otpad, ugovorna kazna iznosi 300,00 kuna;
 • ako s krupnim (glomaznim) otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, zatim unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena te da s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlaže bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari, komunalnog otpada te drugog problematičnog otpada, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna;
 • ako ne drži spremnik na za to ovom Odlukom propisanom mjestu, ugovorna kazna iznosi 200,00 kuna;
 • ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini, ugovorna kazna iznosi 200,00 kuna;
 • ako je uništio ili oštetio spremnik dodijeljen korisniku usluge, ugovorna kazna iznosi250,00 kuna;
 • ako u slučaju povećane potrebe za korištenjem javne usluge iznad obvezne minimalne ne koristi propisano označene vrećice, ugovorna kazna iznosi 200,00 kuna;
 • ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, osobito ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna;
 • ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine ili prava korištenja takve nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika) o istome pisanim putem obavijestio davatelja usluge, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna.

Davatelj usluge je dužan izvršiti sanaciju nastale štete nastale iz stavka 1. ovog članka.

Članak 27.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Članak 28.

 

Davatelj usluge utvrđuje nužne činjenice za obračun ugovorne kazne prilikom preuzimanja otpada po ovlaštenoj službenoj osobi zapisnikom i fotografiranjem zatečenog stanja, o čemu je davatelj usluge dužan obavijestiti jedinicu lokalne samouprave i korisnika usluge te ga pozvati radi očitovanja o utvrđenim činjenicama.

            Svaka od navedenih kazni navedenih u članku 26. može se naplatiti maksimalno dva puta godišnje.

            Korisnik usluge prilikom prvog kršenja odredaba iz članka 26. ove Odluke bit će pismeno opomenut od strane davatelja usluge.

                Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge

Članak 29.

            Opći uvjeti ugovora s korisnicima javne usluge nalaze se u Prilogu II. ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 30.

            Davatelj usluge dužan je u spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada ugraditi čipove za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika najkasnije do 01. 05. 2018. godine (članak 7. Odluke).

 

Članak 31.

            Davatelj usluge dužan je podnijeti cjenik iz članka 16. ove Odluke na suglasnost načelniku općine u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

            Do primjene novog cjenika primjenjivat će se postojeći cjenik.

 

Članak 32.

Davatelj usluge dužan je osigurati dokaz o izvršenju javne usluge iz članka 21. ove Odluke najkasnije do 01. studenoga 2018. godine.

Članak 33.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, uz odgodu primjene članaka 26. na rok od dvije godine.

KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2188/09-03-18-3
Privlaka, 31. siječnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Antun Grčević

Prilog I.

 

POPIS ADRESA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

 

 

1. Sukladno Sporazumu o zajedničkom zbrinjavanju i odvojenom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (KLASA: 351-01/14-01/02, URBROJ: 2188/09-01-14-1 od 10. lipnja 2014. godine), za područje Općine Privlaka izgrađeno je reciklažno dvorište RD OTOK, Industrijska zona Otok, Skorotinci bb.

 

 

2. Temeljem sklopljenog Ugovora o korištenju mobilnog reciklažnog dvorišta s tvrtkom “Nevkoš” d.o.o., osigurano je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta postavljenog na javnoj površini, jednom mjesečno, na lokaciji – Centar Općine, javna površina u Ulici Faličevci ispred kućnog broja 8.

Prilog II.

 

OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 1.

 

Ovim Općim uvjetima određuje se davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Privlaka te obveze davatelja i korisnika javne usluge.

Davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom i korisnik usluge

Članak 2.

 

Davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom (u daljnjem tekstu: davatelj usluge) je Koncesionar.

Korisnik usluge na području pružanja usluge je svaka fizička i prava osoba, vlasnik nekretnina-građevina, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnina - građevina (zgrada, stanova i poslovnih prostora) kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

Korisnik komunalne usluge povezane s javnom uslugom su sve pravne i fizičke osobe koji su vlasnici nekretnina - građevina odnosno posebnog dijela nekretnina - građevina (zgrada, stanova i poslovnih prostora) te korisnici nekretnina - građevina odnosno posebnog dijela građevina (stanari, najmoprimci, zakupci i dr.) kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge  (u daljnjem tekstu: korisnik usluga).

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada je za sve osobe iz stavka 2. ovog članka obvezatna.

Javna usluga i usluga povezana s javnom uslugom

Članak 3.

 

            U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pruža se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

            Javna usluga se pruža i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima:

 • korisniku usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz glomaznog otpada.
 • odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

Obračunsko mjesto korisnika usluge (adresa nekretnine) je mjesto spremnika otpada kad na lokaciji korisnika usluge ili na javnoj površini kada ne postoji prostorna mogućnost smještaja spremnika za otpad na lokaciji kod korisnika usluge. Korisnik usluge, dužan je na dan odvoza otpada sukladno kalendaru odvoza, spremnik postaviti uz prometnu površinu dostupno specijalnom vozilu za sakupljanje i prijevoz otpada davatelja usluge.

Članak 4.

 

Usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade sljedeće usluge povezane s javnom uslugom:

 • sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,
 • sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada putem spremnika postavljenih na javnoj površini,
 • sakupljanje glomaznog otpada sukladno odredbi članka 25. ove Odluke,
 • sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu, odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

       Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge uz naknadu:

 • iznimno preuzimanje veće količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • preuzimanje glomaznog otpada iznad 3 m3.

Reciklažna dvorišta

Članak 5.

            Općina Privlaka kao jedinica lokalne samouprave osigurava odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (glomaznog otpada, otpadnog papira, otpadnog metala, otpadnog stakla, otpadne plastike i otpadnog tekstila, problematičnog otpada) putem mobilnog reciklažnog dvorišta postavljenog na javnoj površini jednom mjesečno, a detaljan plan istoga objavljuje se na mrežnoj stranici davatelja usluge, mrežnoj stranici Općine Privlaka.

Prikupljanje glomaznog otpada

Članak 6.

 

            Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade u količini do 3m3.

            Davatelj usluge na zahtjev korisnika usluge osigurava preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, osim preuzimanja glomaznog otpada iz članka 25. Odluke, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada.

            Davatelj usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge, ali ne dužem od 15 dana od dana primljenog zahtjeva.

Zabranjeno je odlaganje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na mjesta koja za to nisu predviđena (unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova, itd.).

Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad.

Cijena javne usluge

Članak 7.

 

            Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada.

 

            U cijenu javne usluge su uključeni i sljedeći troškovi:

 • troškovi nastali radom mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području općine Privlaka.
 • troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge preuzimanjem jednom u kalendarskoj godini glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.
 • vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

 

Strukturu cijene javne usluge čini cijena jave usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi.

Prilikom stjecanja, odnosno prestanka statusa korisnika usluge, isti je navedeni status dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom sukladno članku 13. Uredbe i članku 23. stavku 2. Odluke.

Cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada određena je cjenikom davatelja usluge za koji je dobivena suglasnost načelnika općine.

Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja. Kao dan namirenja računa smatra se dan kada je novac odobren na žiro račun davatelja usluge ili dan plaćanja na blagajni davatelja usluge. Za nepodmirene račune u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja, kao i za obveze podmirene nakon dospijeća obveze plaćanja, zaračunat će se zakonske zatezne kamate propisane Zakonom o obveznim odnosima.

U slučaju izmjene cijena usluga, davatelj usluge će o istom obavijestiti korisnika usluge putem svojih mrežnih stranica.

Nove cijene obračunavat će se s danom primjene Odluke o promjeni cijena.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave, te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik usluge (vlasnik nekretnine) je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune, vratiti zaduženu posudu čistu i neoštećenu (u protivnom je mora financijski nadoknaditi) i tek tada se može brisati iz evidencije korištenja usluge.

Članak 8.

 

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

 

            Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C=JCV x BP x U

pri čemu je:

C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama,

JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku,

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpad u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji,

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnima.

Obveze davatelja javne usluge

 

Članak 9.

 

Davatelj usluge:

 • dužan je osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,
 • označava spremnike oznakom sukladno Odluci,
 • dostavlja pravovremeno korisniku usluge obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,
 • preuzima sadržaj spremnika od korisnika usluge,
 • odgovoran je za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,
 • osigurava provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

Davatelj usluge gospodari s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva.

 

Članak 10.

Davatelj usluge dostavlja korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada u pisanom obliku i putem mrežne stranice, koja sadržava:

 • plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,
 • lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta,
 • lokaciju, datumi radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta,
 • plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge,
 • uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad,
 • uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim, komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,
 • kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge,
 • uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

 

Radnik davatelja usluge dužan je prigodom prikupljanja i odvoza komunalnog otpada paziti da se spremnici, odnosno vreće za otpad ne oštećuju, da se otpad ne rasipa. Radnik davatelja usluge prilikom skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je spremnike za otpad vratiti na njihovo mjesto i zatvoriti poklopac na spremniku. Svako onečišćavanje ili oštećenje prouzrokovano odvozom komunalnog otpada radnici davatelja usluge su dužni odmah ukloniti te otpad oko posude pokupiti i pomesti.

Korisnik usluge dužan je komunalni otpad odlagati u standardizirane spremnike, odnosno  vreće. Korisnici usluge ne smiju u spremnike, odnosno vreće za komunalni otpad odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad, te uginule životinje i životinjski izmet. Korisnik usluge dužan je spremnike, odnosno vreće za komunalni otpad odložiti na za to određeno mjesto jedan sat prije odvoza, 1-2 metra od ruba kolnika najkasnije do 07,00 sati za vrijeme zimskog radnog vremena, odnosno najkasnije do 06,00 sati za ljetno radno vrijeme davatelja usluge. Zabranjeno je onemogućavati pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze spremnici za otpad, odnosno vreće.

 

Članak 11.

            Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje kvalitete usluge, korisnicima usluge isporučitelj osigurava mogućnost prijave potreba u isporuci usluga u radno vrijeme na adresi davatelja usluge Koncesionara.

 

 Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

 

Članak 12.

            Davatelj usluge vodi službenu evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu, koja se vodi u digitalnom obliku i koja sadrži podatke:

 • o korisniku usluge: ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnika, OIB i adresa, obračunsko mjesto, popis primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada korisnika usluge po obračunskom razdoblju, popis izjavljenih prigovora korisnika usluge,
 • o korištenju javne usluge za obračunsko mjesto: oznaku obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu oznaku, podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi) datum zaprimanja zadnje Izjave korisnika o načinu korištenja javne usluge, vrsti i količini spremnika s pripadajućim oznakama, udjelu korisnika usluge u korištenju spremnika, datumu i broju primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju kada je sukladno Odluci kao kriteriji količine otpada određen volumen spremnika,
 • o korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta:

adresi reciklažnog dvoritša odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta u koje korisnik usluge može predati otpad bez naknade, datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada propisan posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog otpada o reciklažnom dvorištu,

 • o korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada: korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Podaci iz stavka 1. ovog članka dostupni su korisniku usluge na uvid na njegov zahtjev putem mrežne pošte odnosno putem interneta kad je to korisniku usluge prihvatljivo ili putem pošte.

Sastavni dio službene evidencije iz stavka 1. ovog članka su i izjava korisnika usluge o načinu korištenja javne usluge i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi.

 

Obveze korisnika usluge

 

Članak 13.

Korisnik usluge je dužan:

 • koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge u propisanim spremnicima iz stavka članku 5. i dr. Odluke,
 • omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
 • odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika,
 • zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika,
 • predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad u propisanim spremnicima iz članka 5. Odluke kao i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,
 • predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,
 • održavati spremnike na obračunskom mjestu korisnika usluge u stanju funkcionalne sposobnosti, čistim i ispranim.

 

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje sukladno cjeniku davatelja usluge.

 

Izjava o načinu korištenja javne usluge

 

Članak 14.

            Prije početka isporuke javne usluge davatelj usluge dostaviti će korisniku usluge obrazac izjave o načinu korištenja javne usluge koju je korisnik usluge dužan dostaviti davatelju javne usluge u dva primjerka u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

           

Davatelj usluge je dužan po zaprimanju izjave iz stavka 1. Ovog članka korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak u roku od 8 dana od zaprimanja.

 

           

Izjava o načinu korištenja javne usluge sadrži podatke:

           

1.

obračunsko mjesto,

2.

podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika te OIB i adresu),

3.

mjesto primopredaje,

4.

udio u korištenju spremnika,

5.

vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno stavku 1. članku 5. ove Odluke

6.

broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,

7.

očitovanje o kompostiranju biootpada,

8.

očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,

9.

obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim,

10.

 izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s ugovorom o korištenju javne usluge,

11.

uvjete raskida ugovora o korištenju javne usluge,

12.

izvadak iz cjenika javne usluge.

13.

Očitovanje o davanju izjave elektroničkim putem

           

Davatelj usluge je dužan primijeniti podatke iz izjave iz stavka 1. ovog članka koje je naveo korisnik usluge, osim u slučajevima:

-           kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovog članka u roku iz stavka 5. ovog članka

-           kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da broj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj usluge.

            Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

            Novi korisnik usluge dužan je u roku od 30 dana od početka korištenja nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine ili prava korištenja nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika) o korištenju pisanim putem obavijestiti davatelja usluge, a davatelj usluge je dužan u daljnjem roku od 15 dana dostaviti Izjavu o načinu korištenja javne usluge.

 

 

 

 

 

Način plaćanja cijene javne usluge

 

Članak 15.

            Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

            Račun za obavljenu komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, način obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici iz članka 12. ovih Općih uvjeta, te opomenu za eventualno nenaplaćena potraživanja sa obračunom zateznih kamata.

            Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja.

 

Ugovor o korištenju javne usluge

 

Članak 16.

            Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

 1. Kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge ili,
 2. Prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.
 3. Kada se korisnik usluge ne zatekne u objektu kojeg je vlasnik/korisnik ili u slučaju kada korisnik usluge odbija preuzeti spremnik, istog evidentirati kao korisnika usluge te će o zaduženju/stjecanju statusa pismeno obavijestiti korisnika usluge i Jedinicu lokalne samouprave.

 

Bitni sastojci ugovora iz stavka 1. ovog članku su: Odluka o načinu

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Izjava o načinu korištenja javne usluge i cjenik javne usluge.

            Ugovor se sklapa za svako obračunsko mjesto.

            Davatelj usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz stavka 2. Ovog članka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune ugovora o korištenju javne usluge i na zahtjev korisnika usluge.

            Općina Privlaka i davatelj usluge putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladni način osiguravaju da je korisnik usluge, prije sklapanja ugovora ili izmjene i/ili dopune ugovora iz stavka 1. ovog članka, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, ugovorom iz stavka 1. ovog članka i pravnim posljedicama.

            Davatelj usluge na svojoj mrežnoj stranici objavljuje i održava poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN broj 94/13. i 73/17.) i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17.), digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.       

Korisniku usluge koji ne plati dospjelu novčanu obvezu za pruženu uslugu, davatelj usluge će dostaviti pisanu opomenu na računu. Ukoliko korisnik usluge ne podmiri dospjelu novčanu obvezu za pruženu javnu uslugu niti u roku iz opomene, davatelj usluge će pokrenuti postupak prisilne naplate.

Korisnik usluge koji ne postupa sukladno odredbama Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Privlaka i ovim Općim uvjetima ugovora platit će ugovornu kaznu u propisanim iznosima.

Korisnik ovim putem izjavljuje da je u cijelosti upoznat s odredbama ovog Ugovora i da ih prihvaća u cijelosti.

 

Način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

 

 

Članak 17.

Davatelj usluge dužan je omogućiti građanima podnošenje prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada.

Prigovor se može podnijeti pisanim putem na adresu davatelja usluge.

Davatelj usluge je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora utvrditi činjenično stanje i pisano se očitovati korisniku usluge na navode iz prigovora.

Davatelj usluge dužan je putem svoje mrežne stranice obavijestiti građane o mogućnosti i načinu podnošenja prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada.

Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od primitka prigovora korisnika.

 

 

Prestanak korištenja javne usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

 

Članak 18.

Ugovor prestaje smrću fizičke osobe, prestanka pravne osobe i fizičke osobe-obrtnika, raskida ugovora ili nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora.

U slučaju smrti fizičke osobe, prestanka pravne osobe i fizičke osobe-obrtnika, pravni slijednik koji je u posjedu nekretnine ili posebnog dijela nekretnine dužan je u roku od 30 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o tome davatelja usluge.

Davatelj usluge može privremeno nastaviti pružanje javne usluge osobi koja je u posjedu korištenja nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine ili prava korištenja nekretnine do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirivanja svih novčanih obveza.

Korisnik usluge koji prestane trajno koristiti nekretninu može pisanim putem podnijeti zahtjev davatelju usluge za raskid Ugovora uz otkazni rok od 15 dana, sukladno čl. 13. Uredbe.

            Takvi se korisnici posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovnog nastavka vršenja usluge.

Davatelj usluge i korisnik u gore navedenom slučaju potpisuju Zapisnik o trajnoj odjavi korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Za sve prostore koji se odjavljuju provodi se redovna kontrola. Ukoliko se kontrolom ustanovi da nisu istiniti navodi iz Izjave i Zapisnika korisnika, smatrat će se da isti nije niti potpisan te će se obračunati i naplatiti i usluga koja je bila u stanju mirovanja sukladno Izjavi korisnika.

Zapisnik stupa na snagu kada korisnik vrati posudu i podmiri sva dugovanja i priloži odgovarajuću pisanu dokumentaciju (potvrdu o potrošnji električne energije, plina i pitke vode ili potvrdu Općine Privlaka).

Korisnik usluge je dužan nakon proteka roka od najviše 12 mjeseci donijeti davatelju usluge gore navedene potvrde o potrošnji električne energije, plina i pitke vode ili potvrdu Općine Privlaka.

Ukoliko isti to ne učini, ili je iz navedenih potvrda razvidno kako je nekretnina korištena, smatrat će se da Zapisnik nije niti potpisan te će se obračunati i naplatiti i usluga koja je bila u stanju mirovanja sukladno Izjavi korisnika, kao i ugovorna kazna sukladno čl. 26. Odluke.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun