Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 363-01/20-01/01
URBROJ: 2188/09-02-20-1

Privlaka, 21. siječnja 2020. godine

Temeljem članka 44. i 48. Zakona o  lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19.) i članka 45. Statuta Općine Privlaka (,,Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području Općine Privlaka za 2020.  godinu

 1. Općina Privlaka financirat će vlasnicima pasa troškove cijepljenja protiv bjesnoće, troškove dehelminitizacije i troškove mikročipiranja pasa.
 2. Pravo na financiranje troškova iz točke 1. irnaju vlasnici pasa s prebivalištem na području Općine Privlaka.
 3. Maksimalni iznos financiranja iznosi 250,00 kn (s PDV-om) po psu, od čega se 150,00 kn (s PDV-om) odnosi na cijepljenje i dehelminitizaciju, a 90 kuna (s PDV-om) na mikročipiranje i 10 kn (s PDV-om) na izdavanje putovnice za psa.
 4. Financiranje se ne može odobriti samo za cijepljenje pasa.
 5. Na financiranje troškova iz točke 1. nemaju pravo vlasnici koji su uzgajivači pasa koji imaju rješenje o registraciji te su upisani u upisnik uzgoja koji vodi nadležno tijelo te vlasnici lovačkih pasmina pasa i drugih pasmina pasa koji su upisani u evidenciju Hrvatskog kinološkog saveza i pod njihovom kontrolom  provode razmnožavanje.
 6. Zahtjev za financiranje podnosi se Općini Privlaka nakon izvršenog cijepljenja i mikročipiranja   Obrazac zahtjeva dostupan  je na mrežnoj stranici Općine Privlaka ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka.
 7. Uz zahtjev, vlasnici  pasa  dužni  su priložiti:
 • presliku osobne iskaznice,
 • izvornik plaćenog   računa  koji  mora  sadržavati:  specifikaciju izvršenih usluga ime i prezime vlasnika i broj ugrađenog mikročipa,
 • presliku putovnice za psa,
 • presliku tekućeg računa vlasnika psa na koji će se izvršiti isplata.

Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava  za  2020 . godinu,  a  najkasnije  do  31.12. 2020.  godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

                                                                                                                         

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun