Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2188/09-01-20-1

Privlaka, 28. srpnja 2020. godine

 

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27) od 16. lipnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., za projekt “Ojačaj svoj radni potencijal - II“ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0084. od 18. lipnja 2020. godine. a u skladu s člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIVLAKA

Na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK – voditelj projekta

 • jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 30. studenoga 2021. godine, radi obavljanja privremenih poslova (EU projekt, naziv projekta  „Ojačaj svoj radni potencijal - II“, Program Zaželi - program zapošljavanja žena – faza II).

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • visoka stručna sprema    
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na računalu.

 

Opis privremenih poslova:

 • organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta
 • održavanje i praćenje svih projektnih aktivnosti
 • suradnja, izvještavanje i komunikacija sa svim sudionicima projekta
 • promocija projekta u medijima
 • kontrola rada zaposlenih žena
 • osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva
 • sastavljanje izvještaja
 • praćenje financijskih transakcija.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na određeno vrijeme dok traje provedba projekta, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme ugovorenog trajanja EU projekta „Ojačaj svoj radni potencijal - II“, Program Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza II.

 

Mjesto rada je u Općini Privlaka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervju, smatrat će se da je povukao svoju prijavu na oglas.

Na internet stranici Općine Privlaka opcina-privlaka.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web stranici, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja iste.

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o dosadašnjem iskustvu na administrativnim poslovima (potvrda ili preslika ugovora o radu)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu Općine Privlaka ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, s naznakom „Prijava na oglas – prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik– voditelj projekta „Ojačaj svoj radni potencijal - II“ – NE OTVARAJ.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PROČELNICA
Ines Marijanović, dipl. iur.

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun